Slovník

Domů Slovník
#

3D

je trojrozměrný, tedy v geografii prostorový způsob zpracování daného území. Data území jsou nasnímána s vysokou přesností, zpravidla více různými technologiemi. Následně jsou spojena do jednoho 3D modelu území.

pokračovat ve čtení

Fotorealistické 3D vizualizace objektů, či větších ploch se nejvíce používají v architektuře, potažmo i v územním plánování. Po leteckém či pozemním snímkování profesionálními technologiemi vznikne 3D vizualizace objektu a okolí.

pokračovat ve čtení
A

je fyzická mapa, která je vyhotovena kreslením nebo tiskem na hmatatelném podkladě (papír, fólie, apod). Analogovou mapu nelze zvětšovat či zmenšovat, otáčet, či digitálně opravovat.  Moderní trend dnes jednoznačně je preferovat přesnější a jednodušeji použitelné digitální mapy. 

pokračovat ve čtení

Stále více energie se vyrábí z obnovitelných zdrojů, zejména FVE. Hledáme proto místa s nejvyšším možným výkonem. Pro výstavbu FVE na střechách je nutné analýzu oslunění provést systematicky - z leteckých měřičských snímků.

pokračovat ve čtení
B

BIM

Informační model budovy (Building information model ) je digitální 3D model zobrazující plány objektu s jeho detailními charakteristikami. BIM model slouží jako databáze informací o objektu pro jeho plánování, projekci, výstavbu, provoz a údržbu po dobu jeho životnosti.

pokračovat ve čtení

Bonitovaná půdně-ekologická jednotka je základní definiční a oceňovací jednotka produkční schopnosti zemědělské půdy. Lze ji nazvat úřední cenou zemědělské půdy. Cenu BPEJ pro celou ČR najdete třeba v mapové aplikaci gisonline.cz, nebo v chytrých mapách. Cenu dle BPEJ nelze zaměnit s  tržní cenou zemědělské půdy, která je dnes je násobně vyšší. 

pokračovat ve čtení
C

Cleerio, s.r.o. byla start-up společností zabývající se propojováním dat a map v jednu aplikaci umožňující analýzy a správu majetku. Společnost v roce 2019 padla do insolvence a její klienty a aktiva většinou odkoupil brněnský TopGis. Detailní článek o výměně aplikací klientů za GisOnline.cz najdete v našich Novinkách.

pokračovat ve čtení
Č

Český Úřad Zeměměřičský a Katastrální je státní úřad, který zajišťuje státní správu v oblasti nemovitostí. Prostřednictvím Katastru nemovitostí vede přehled nemovitostí a práv k nim a vykonává dále zeměměřičské činnosti ve státním zájmu. Pro veřejnost nejzajímavější službou CUZK.cz je nahlížení do katastru nemovitostí on-line. Tento náhled na vlastnictví pozemků, staveb, práva a břemena s nimi spojená poskytuje ČUZK na svých stránkách. Protože jde o veřejnou službu, umožňuje se, aby katastrální mapu a přesměrování do náhledu do evidence nemovitostí prováděli i soukromí poskytovatelé mapových služeb. Katastrální mapu a náhled do katastru z mapy najdete tedy i na chytrých mapách GisOnline.cz. Stačí vyhledat příslušný ukázkový projekt. ČÚZK řídí další orgány: 14 katastrálních úřadů - pro Prahu a jednotlivé kraje ČR 7 zeměměřičských a katastrálních inspektorátů Zeměměřičský úřad Výzkumný ústav geodetický, topografický…

pokračovat ve čtení
D

je mapa, jejíž obsah (polohopis, výškopis, popis) je vyjádřen v číselné podobě a nahlížíme ji v podobě grafického počítačového souboru. Velké mapy mohou být složeny z více souborů. Výhodou digitální mapy je možnost jednoduchého zmenšování a zvětšování měřítka (zoomování). V digitální mapě je možné se jednoduše orientovat pomocí GPS. Většina digitálních map ukazuje bod ve kterém uživatel stojí a směr. Digitální mapa nahradila v tomto století analogové mapy. Je na zpracování levnější, ze ji jednoduše opravit a rovněž digitální mapu není nutné tisknout. Používá se jednoduše v navigačních zařízeních, mobilech, tabletech, či počítačích. Digitální mapa je uložena na paměťovém médiu mobilu, počítače, serveru, nebo je dostupná pomocí webového mapového servisu. Datové centrum, ze kterého jsou poskytovány mapové služby WMS vlastní a provozuje například specializovaná brněnská firma TopGis. Podobně je poskytováno…

pokračovat ve čtení

Digitální technická mapa kraje

pokračovat ve čtení
F
G

Geoportál je webový portál, na kterém lze nahlížet prostorové informace, zejména mapy, pouze prostřednictvím internetu. Geoportály obcí či měst hrají důležitou roli při sdílení prostorových informací veřejné správy s občany. Prostřednictvím geoportálu města jsou publikována data pořízená městem, nebo i otevřená data v detailu v jakém to uzná vedení města za užitečné.

pokračovat ve čtení

GIS

Geografický informační systém je počítačový systém, který ukládá a spravuje prostorová data. GIS dokáže s uloženými prostorovými daty pracovat, analyzovat je a vytvářet mapové výstupy. GIS umisťuje objekty reálného světa do jeho virtuálního dvojčete, tedy informačního systému. Pomocí GIS tedy jednoduše plánujeme, vykazujeme, analyzujeme, či jen kontrolujeme aktuální stav. Většina neživých objektů a jevů reálného světa má své přesné umístění (např. domy, stromy, řeky). Nebo má trasu pohybu po místech zemského povrchu. Rovněž neživé a živé objekty mají vztah k některému místu na zemském povrchu. Výrobek byl vyroben v určité továrně, občan má někde trvalé bydliště, či pracoviště... Zároveň se všechny objekty vyskytují v zemském prostoru společně s dalšími objekty a navzájem se ovlivňují. Proto znalost umístění objektů a prostorových souvislostí mezi nimi je důležitá. Můžete umísťovat bioplynovou stanici podle…

pokračovat ve čtení
H

Hřbitovní kniha je dokument evidence obce vydaný na základě zákona č. 193 o pohřebnictví. Hřbitovní kniha obce může být provozována elektronicky - s využitím pasportu hřbitova umístěného v mapové aplikaci.

pokračovat ve čtení
K

Katastrální mapa je digitální vektorová mapa, pomocí které lze v mapové aplikace identifikovat polohu parcel a jejich vlastníky. Obsahem této mapy je polohopis, popis a přesně zaměřené body. Katastrální mapu jako státní mapové dílo vytváří a provozuje ČUZK. Katastrální mapu jakéhokoliv místa České republiky najdete například v projektu Chytre-mapy.cz, nebo j jiných projektech app.gisonline.cz. Zde si kromě katastrální mapy z pohodlí domova můžete prohlédnout ortofotomapu z leteckých snímků i panoramatické snímky lokality (street view). Další praktické mapové sady umožní odhad ceny parcel (BPEJ), věcná břemena, či parametry stavebních objektů.  

pokračovat ve čtení
L
O

Je to mapa, která vznikla ortogonálním promítáním z leteckého snímku. Ortofotomapa České republiky Ortofotomapu celé České republiky vyrábíme v TopGis již od roku 2014. Naše ortofotomapa je díky přísným požadavkům na kvalitu dlouhodobě nejlepším plošným mapovým dílem v ČR. Snímkování je prováděno bez přítomnosti mraků či rozptýlené oblačnosti. Pro výrobu ortofotomapy používáme jen středy leteckých fotek vysokého rozlišení 12,5 cm/px. Tím je garantováno, že každé místo v mapě je obsaženo nejméně v šesti snímcích a my pro ortofotomapu vybíráme ten nejkvalitnější výřez z leteckého snímku. Seamline (řezy územím) vedeme citlivě podle stavu vegetace na spojovaných leteckých snímcích. Barevné vyrovnání v místech sešívání obrazových plátů zachovává co nejvěrnější obraz území zobrazeného v mapě. Pro prostorově přesné umístění využíváme tisíce zaměřených významných bodů po celé České republice.

pokračovat ve čtení
P
R
S

je řez územím, který provádí operátor při výrobě ortofotomapy spojováním leteckých snímků. Řezy je nutné vést podle stavu vegetace, tak aby při pohledu na konečnou ortofotomapu nevznikaly viditelně nelogické prvky. Například pokud je část území snímkována před sklizní, část po sklizni, je nutné pole obtáhnout seamline. Jen takovým postupem lze získat vysoce kvalitní a důvěryhodnou ortofotomapu. Foneticky pojem slyšíte jako "simlajna".

pokračovat ve čtení
Ú

Územní plán je soubor územně plánovací dokumentace, která se klade za cíl uspořádat racionálně území města či obce a určit jeho využití. Takový plán by měl naplnit potřeby současné generace a umožnit rozvoj a zvýšení životní úrovně generacím příštím. ÚP má za cíl najít vyvážený poměr území pro současnou a budoucí výstavbu, stejně jako pro podnikání i pro občany obývající řešené území. Územní plán ve fázi jeho návrhu nezohledňuje vlastnické poměry v daném území. Proto mohou vlastníci dotčených pozemků podávat připomínky a námitky. Ty mají být reflektovány v dalších etapách tvorby, či změny územního plánu. Účel územního plánu a možnost jeho změny Územní plán je koncepčním dokumentem města či obce. Dle ÚP v dané oblasti musí postupovat stavebníci (majitelé pozemků) i stavební úřady. Většina měst a obcí umožňuje vedle návrhu…

pokračovat ve čtení
W
Z

je základní státní databáze geografických dat v České republice. Jde o digitální topografický model, který je odvozený ze základní mapy České republiky 1:10 000 v souřadnicovém systému S-JTSK. Digitální databázi ZABAGED vytváří, udržuje a garantuje zeměměřický úřad (ČÚZK). 

pokračovat ve čtení

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz