Slovník

Domů Slovník

ZABAGED

je základní databáze geografických dat v České republice. Jde o digitální topografický model, který je odvozený ze základní mapy České republiky 1:10 000 v souřadnicovém systému S-JTSK. Digitální databázi ZABAGED vytváří, udržuje a garantuje zeměměřický úřad. ZABAGED obsahuje téměř 120 typů objektů a přes 350 různých objektů. Ty jsou vedeny v 60-ti vektorových vrstvách členěných do těchto osmi tříd: Geodetické body Komunikace Rozvodné sítě a produktovody Sídla, hospodářské a kulturní objekty Terénní reliéf Územní jednotky Vegetace a povrchy Vodstvo Data pro ZABAGED jsou sbírána od roku 1995; intenzivněji od roku 2001 kdy došlo k první aktualizaci do většímu doplnění dat intravilánu obcí. Státní dílo ZABAGED nemusí být v některých místech nejpřesnější a nejkomplexnější, ale je k dispozici komukoliv v ČR. Zajímavým zdrojem geoinformací je komerčně vytvářená datová sada celé ČR…

Zjistit více

BPEJ

Bonitovaná půdně-ekologická jednotka je základní definiční a oceňovací jednotka produkční schopnosti zemědělské půdy. BPEJ lze nazvat úřední cenou zemědělské půdy. Pozemkům ve všech katastrálních územích ČR je v příloze vyhlášky č. 441/2013 Sb přiřazena konkrétní výše BPEJ kódu. BPEJ je vyjádřeno pětimístným číselným kódem, který označuje půdní a klimatické podmínky, potažmo “kvalitu půdy” a tím i prodejní cenu půdy: První číslo označuje klimatický region, Druhé a třetí číslo vyjadřuje půdní jednotku, Čtvrté číslo vyjadřuje sklonitost a expozici, Páté číslo vyjadřuje skeletovitost a hloubku půdy. (Tento pětimístný kód najdete v listu vlastnictví v odstavci “Seznam BPEJ”) Bonitovaná půdně-ekologická jednotka se používá například pro vyčíslení výše poplatku za odnětí zemědělské půdy, hodnocení záborů půdy. Rovněž pro ocenění pozemků za účelem daně z nabytí nemovitostí. Správcem databáze BPEJ je Státní pozemkový úřad.

Zjistit více

Digitální mapa

je mapa, jejíž obsah (polohopis, výškopis, popis) je vyjádřen v číselné podobě a nahlížíme ji v podobě grafického počítačového souboru. Velké mapy mohou být složeny z více souborů. Výhodou digitální mapy je možnost jednoduchého zmenšování a zvětšování měřítka (zoomování). V digitální mapě je možné se jednoduše orientovat pomocí GPS. Většina digitálních map ukazuje bod ve kterém uživatel stojí a směr. Digitální mapa nahradila v tomto století analogové mapy. Je na zpracování levnější, ze ji jednoduše opravit a rovněž digitální mapu není nutné tisknout. Používá se jednoduše v navigačních zařízeních, mobilech, tabletech, či počítačích. Digitální mapa je uložena na paměťovém médiu mobilu, počítače, serveru, nebo je dostupná pomocí webového mapového servisu. Datové centrum, ze kterého jsou poskytovány mapové služby WMS vlastní a provozuje například specializovaná brněnská firma TopGis. Podobně je poskytováno…

Zjistit více

Analogová mapa

je fyzická mapa, která je vyhotovena kreslením nebo tiskem na hmatatelném podkladě (papír, fólie, apod). Analogovou mapu nelze zvětšovat či zmenšovat, otáčet, či digitálně opravovat. Podle papírových (analogových) map se lidstvo orientovalo do minulého století. K práci s  papírovou mapou je potřeba ji umístit a orientovat ji pomocí buzoly, nebo kompasu. Hledání v analogové mapě je možné pouze pohledem, nikoliv automatizovaně. Analogová mapa je méně přesná než Digitální mapa. Trend uživatelů dnes jednoznačně je preferovat digitální mapy. Ty jsou na zpracování levnější, jsou přesnější a lze v nich rychle a jednoduše vyhledávat.

Zjistit více

3D

je trojrozměrný, tedy v geografii prostorový způsob zpracování daného území. Data území jsou nasnímána s vysokou přesností, zpravidla více různými technologiemi. Následně jsou spojena do jednoho modelu území. Pro snímání se využívá například: Panoramatické mobilní mapování, nebo skenování (automobil snímající fotky nebo LIDAR) Klasické letecké snímkování (letadly nebo drony se snímají kolmé letecké měřičské snímky) Šikmé letecké snímkování (letadlem se snímá zároveň sada více fotek) Při zpracování prostřednictvím specializovaných software a masivního výpočetního výkonu serverů vzniká zpravidla model povrchu. Data jsou pomocí vlícovacích bodů prostorově přesně umístěna. Následně jsou data zpracována do jednoho modelu území, který lze libovolně prohlížet z různých stran a měřit z něj. Vzniká digitální otisk zpracovávaného území.

Zjistit více

ČÚZK

Český Úřad Zeměměřičský a Katastrální je státní úřad, který zajišťuje státní správu v oblasti nemovitostí. Prostřednictvím Katastru nemovitostí vede přehled nemovitostí a práv k nim a vykonává dále zeměměřičské činnosti ve státním zájmu. Pro veřejnost nejzajímavější službou CUZK.cz je nahlížení do katastru nemovitostí on-line. Tento náhled na vlastnictví pozemků, staveb, práva a břemena s nimi spojená poskytuje ČUZK na svých stránkách. Protože jde o veřejnou službu, umožňuje se, aby katastrální mapu a přesměrování do náhledu do evidence nemovitostí prováděli i soukromí poskytovatelé mapových služeb. Katastrální mapu a náhled do katastru z mapy nejdete tedy i na chytrých mapách GisOnline.cz. Stačí vyhledat příslušný projekt na app.gisonline.cz. ČÚZK řídí další orgány: 14 katastrálních úřadů - pro Prahu a jednotlivé kraje ČR 7 zeměměřičských a katastrálních inspektorátů Zeměměřičský úřad Výzkumný ústav geodetický, topografický…

Zjistit více

Katastrální mapa

Katastrální mapa je digitální vektorová mapa, pomocí které lze v mapové aplikace identifikovat polohu parcel a jejich vlastníky. Obsahem této mapy je polohopis, popis a přesně zaměřené body. Katastrální mapu jako státní mapové dílo vytváří a provozuje ČUZK. Katastrální mapu jakéhokoliv místa České republiky najdete například v projektu Chytre-mapy.cz, nebo j jiných projektech app.gisonline.cz. Zde si kromě katastrální mapy z pohodlí domova můžete prohlédnout ortofotomapu z leteckých snímků i panoramatické snímky lokality (street view). Další praktické mapové sady umožní odhad ceny parcel (BPEJ), věcná břemena, či parametry stavebních objektů.  

Zjistit více

Územní plán

Územní plán je soubor územně plánovací dokumentace, která se klade za cíl uspořádat racionálně území města či obce a určit jeho využití. Takový plán by měl naplnit potřeby současné generace a umožnit rozvoj a zvýšení životní úrovně generacím příštím. ÚP má za cíl najít vyvážený poměr území pro současnou a budoucí výstavbu, stejně jako pro podnikání i pro občany obývající řešené území. Územní plán ve fázi jeho návrhu nezohledňuje vlastnické poměry v daném území. Proto mohou vlastníci dotčených pozemků podávat připomínky a námitky. Ty mají být reflektovány v dalších etapách tvorby, či změny územního plánu. Účel územního plánu a možnost jeho změny Územní plán je koncepčním dokumentem města či obce. Dle ÚP v dané oblasti musí postupovat stavebníci (majitelé pozemků) i stavební úřady. Většina měst a obcí umožňuje vedle návrhu…

Zjistit více

Seamline

je řez územím, který provádí operátor při výrobě ortofotomapy spojováním leteckých snímků. Řezy je nutné vést podle stavu vegetace, tak aby při pohledu na konečnou ortofotomapu nevznikaly viditelně nelogické prvky. Například pokud je část území snímkována před sklizní, část po sklizni, je nutné pole obtáhnout seamline. Jen takovým postupem lze získat vysoce kvalitní a důvěryhodnou ortofotomapu. Foneticky pojem slyšíte jako "simlajna".

Zjistit více

Ortofotomapa

Je to mapa, která vznikla ortogonálním promítáním z leteckého snímku. Ortofotomapa České republiky Ortofotomapu celé České republiky vyrábíme v TopGis již od roku 2014. Naše ortofotomapa je díky přísným požadavkům na kvalitu dlouhodobě nejlepším plošným mapovým dílem v ČR. Snímkování je prováděno bez přítomnosti mraků či rozptýlené oblačnosti. Pro výrobu ortofotomapy používáme jen středy leteckých fotek vysokého rozlišení 12,5 cm/px. Tím je garantováno, že každé místo v mapě je obsaženo nejméně v šesti snímcích a my pro ortofotomapu vybíráme ten nejkvalitnější výřez z leteckého snímku. Seamline (řezy územím) vedeme citlivě podle stavu vegetace na spojovaných leteckých snímcích. Barevné vyrovnání v místech sešívání obrazových plátů zachovává co nejvěrnější obraz území zobrazeného v mapě. Pro prostorově přesné umístění využíváme tisíce zaměřených významných bodů po celé České republice.

Zjistit více

GIS

Geografický informační systém je počítačový systém, který ukládá a spravuje prostorová data. GIS dokáže s uloženými prostorovými daty pracovat, analyzovat je a vytvářet mapové výstupy. GIS umisťuje objekty reálného světa do jeho virtuálního dvojčete, tedy informačního systému. Pomocí GIS tedy jednoduše plánujeme, vykazujeme, analyzujeme, či jen kontrolujeme aktuální stav. Většina neživých objektů a jevů reálného světa má své přesné umístění (např. domy, stromy, řeky). Nebo má trasu pohybu po místech zemského povrchu. Rovněž neživé a živé objekty mají vztah k některému místu na zemském povrchu. Výrobek byl vyroben v určité továrně, občan má někde trvalé bydliště, či pracoviště... Zároveň se všechny objekty vyskytují v zemském prostoru společně s dalšími objekty a navzájem se ovlivňují. Proto znalost umístění objektů a prostorových souvislostí mezi nimi je důležitá. Můžete umísťovat bioplynovou stanici podle…

Zjistit více

BIM

Building information model

Informační model budovy je digitální 3D model zobrazující skutečný nebo plánovaný objekt s jeho detailními charakteristikami. BIM model slouží jako databáze informací o objektu pro jeho plánování, projekci, výstavbu a provoz po dobu jeho životnosti.

Informační model by měl tedy provázet stavbu od prvotního konceptu až po její odstranění. Často se však stává, že starší stavby nemají ani projektovou dokumentaci, natož BIM. Profesionální firma (např. TopGis) může data skutečného provedení nemovitosti pořídit a pasport objektu zpracovat.

Zjistit více

Geoportál

eoportál je webový portál, na kterém lze nahlížet prostorové informace, zejména mapy, pouze prostřednictvím internetu. Geoportály obcí či měst hrají důležitou roli při sdílení prostorových informací veřejné správy s občany. Prostřednictvím geoportálu města jsou publikována data pořízená městem, nebo i otevřená data v detailu v jakém to uzná vedení města za užitečné.

Zjistit více

3D vizualizace

3D vizualizace objektů pro architekturu

Fotorealistické 3D vizualizace objektů, či větších ploch se nejvíce používají v architektuře, potažmo ve větším i v územním plánování.

Pro výrobu takové vizualizace jednotlivého objektu profesionální firma (např. TopGis) provede nasnímání exteriérů systémem leteckého šikmého snímkování, či dronem a panoramatickým systémem. Následným spojováním georeferencovaných snímků vznikne 3D mash venkovního obrazu objektu a okolí.

Zjistit více

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.

Rádi se Vám budeme věnovat!

Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz