Slovník

Domů Slovník
#

3D

je trojrozměrný přístup, což znamená, že v oblasti geografie se využívá prostorové metody zpracování konkrétního území. Informace o daném území jsou získávány s vysokou přesností, obvykle pomocí různých technologií.

pokračovat ve čtení

Fotorealistické 3D zobrazování objektů nebo rozsáhlejších prostorů je nejčastěji využíváno v oblasti architektury a také ve spojení s územním plánováním. Po zachycení dat z leteckých nebo pozemních snímků pomocí profesionálních technologií vzniká 3D vizualizace objektu a jeho okolí.

pokračovat ve čtení
A

Jde o tištěnou, fyzickou mapu, která zobrazuje geografické informace na papíře nebo jiném materiálu. V dnešní době je však moderním trendem jednoznačně upřednostňovat digitální mapy, které jsou přesnější a snáze použitelné.

pokračovat ve čtení

Zvyšuje se podíl energie, která je generována z obnovitelných zdrojů, především z fotovoltaických elektráren (FVE). Proto aktivně hledáme lokality s nejlepším potenciálem pro tyto zdroje. 

pokračovat ve čtení

je úředně jmenovaný zeměměřický inženýr, který má oprávnění pro výkon specializovaných činností a vydávání ověřených dat. Disponuje tedy "kulatým razítkem" zeměměřiče.

pokračovat ve čtení
B

BIM

Building Information Model, zkráceně BIM, představuje digitální 3D model, který zachycuje plány budovy spolu s podrobnými informacemi o jejích vlastnostech. BIM model slouží jako komplexní databáze informací o budově.

pokračovat ve čtení

je základní definice a ocenění jednotky, která určuje produktivitu zemědělské půdy. Tato hodnota může být vnímána jako oficiální cenová norma pro zemědělskou půdu. 

pokračovat ve čtení
C

Jedná se o samostatné společenství jednotlivců a právnických osob specializujících se na oblast prostorových informačních systémů a technologií.

pokračovat ve čtení

představují historické mapy, které vznikaly v průběhu Císařského vojenského mapování, prováděného od roku 1769 v Rakouské monarchii. Klíčovým posláním této instituce bylo vytváření podrobných topografických map území Rakouské říše a okolních regionů.

pokračovat ve čtení

Firma Cleerio, s.r.o. byla start-up společností, která se specializovala na služby spojené s propojováním dat a map do jedné aplikace, což umožňovalo provádění analýz a správu majetku. Bohužel, v roce 2019 společnost zbankrotovala, a většina jejích klientů a aktiv byla převzata společností TopGis se sídlem v Brně.

pokračovat ve čtení
Č

Jedná se o profesní spolek, který od roku 2023 sdružuje odborníky v oboru zeměměřického inženýrství. Tato organizace také má pravomoc udělovat oprávnění zeměměřiče, což je označeno kulatým razítkem.

pokračovat ve čtení

Jde o státní instituci, která má za úkol řídit státní správu v oblasti nemovitostí. Katastr nemovitostí je prostřednictvím této organizace udržován a zajišťuje přehled o nemovitostech a právech k nim. Tato instituce rovněž provádí zeměměřičské činnosti ve veřejném zájmu.

pokračovat ve čtení
D

Využívání družic a letadel k provádění dálkového průzkumu Země představuje klíčový nástroj pro získávání geografických informací. Tato metoda dálkového průzkumu (DPZ) je rovněž významná pro sledování stavu životního prostředí, tvorbu předpovědí počasí a prozkoumávání přírodních zdrojů.

pokračovat ve čtení

V oblasti geodezie se digitální dvojče týká vytvoření digitálního zobrazení reálného terénu, objektů a infrastruktury s mimořádným zaměřením na jejich přesnost a podrobnosti.

pokračovat ve čtení

je typ mapy, kde veškeré informace o geografických prvcích (jejich poloha, nadmořská výška, popis atd.) jsou představovány číselně a tyto údaje lze zobrazit pomocí grafických počítačových souborů. 

pokračovat ve čtení

je elektronická podoba reliéfu zemského povrchu, která zaznamenává výškové údaje o různých místech v konkrétním geografickém rozsahu.

pokračovat ve čtení

je platforma, která má za cíl spojit jednotlivé Digitální Terénní Modely (DTM) z různých krajů do jednoho celku a zpřístupnit je veřejnosti prostřednictvím Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

pokračovat ve čtení

představuje klíčový prvek při procesu výstavby, správy a údržby budov a staveb. Jde o komplexní sbírku tištěných nebo digitálních informací, plánů a dat, které slouží k popisu a dokumentaci konkrétních budov a jejich charakteristik.

pokračovat ve čtení

konkrétně geodetická část této dokumentace, je soubor materiálů, který je stanovený stavebním zákonem a zákonem o zeměměřictví jako požadavek pro dokončenou stavbu.

pokračovat ve čtení

do úplné evidence katastru nemovitostí zahrnuje přidání všech potřebných popisných a geodetických informací o pozemku do registračního souboru katastru nemovitostí.

pokračovat ve čtení

je elektronická mapa, která detailně zobrazuje technické prvky v rámci konkrétního kraje a přesně určuje jejich polohu. Každý prvek v tomto DTM obsahuje informace o jeho vlastníkovi, umístění a nadmořské výšce.

pokračovat ve čtení
E

je soubor dokumentů, který zahrnuje seznam a podrobný popis nemovitostí. Tato dokumentace obsahuje také geometrické znázornění těchto nemovitostí na mapách a poskytuje informace o uživatelských a částečně i vlastnických vztazích k nim.

pokračovat ve čtení
F

je metoda určování souřadnic s vysokou přesností, která nevyžaduje fyzický kontakt s měřenými objekty. Tato technika se používá k získání informací o tvaru, rozměrech a poloze objektů zaznamenaných na leteckých měřických snímcích nebo z pozemních měřických zařízení.

pokračovat ve čtení

jsou speciální střešní systémy, které využívají energii ze slunečního záření k výrobě elektřiny. Tyto systémy jsou konstruovány tak, aby zachytávaly sluneční světlo a transformovaly ho na elektrickou energii prostřednictvím fotovoltaických článků.

pokračovat ve čtení
G

je kvalifikovaný profesionál, který se specializuje na terénní měření zemského povrchu a objektů na něm. Pro výkon této činnosti je zapotřebí odborného vzdělání na střední nebo vysoké škole. 

pokračovat ve čtení

někdy nazývané také geodetická měření, je postupem, který zahrnuje sběr, analýzu a zaznamenávání geografických informací týkajících se povrchu Země. Tato data jsou klíčová pro mnoho odvětví, včetně stavebnictví, dopravy, urbanismu, geografie a mnoha dalších.

pokračovat ve čtení

je obor, který se specializuje na studium tvaru, rozměrů a fyzikálních charakteristik Země nebo jejích částí. Tento obor využívá různé geometrické a fyzikální metody k tomu, aby určil vzájemné postavení bodů na povrchu Země nebo ve třírozměrném prostoru. J

pokračovat ve čtení

zahrnují různé fyzické a umělé prvky, které jsou na mapě zaznamenány a popsané. Tyto prvky nám pomáhají pochopit geografické vlastnosti a charakteristiky dané oblasti.

pokračovat ve čtení

má hlavní úkol udržovat a aktualizovat katastr nemovitostí v jejich aktuálním stavu. Slouží jako technický záznam, který poskytuje informace nezbytné pro rozhodnutí související s právními vztahy týkajícími se nemovitostí.

pokračovat ve čtení

je webová platforma, která umožňuje přístup k prostorovým informacím, zejména k mapám, prostřednictvím internetu. Geoportály, které provozují obce nebo města, mají významnou roli při sdílení veřejných prostorových dat s občany.

pokračovat ve čtení

byl dřívější název české firmy Cleerio, která ukončila své aktivity v roce 2019. Po zastavení činnosti Cleerio převzala provozování služeb pro zákazníky této firmy a také většinu technologií brněnská společnost TopGis.

pokračovat ve čtení

je počítačový systém, který slouží k ukládání a správě prostorových dat. Tento systém umožňuje práci s těmito uloženými prostorovými daty, provádění jejich analýz a vytváření mapových výstupů.

pokračovat ve čtení

GPS

je systém družic, který je vlastněn Spojenými státy a umožňuje poskytování přesných informací o poloze a navigaci po celém světě nepřetržitě po celý den.

pokračovat ve čtení

představuje speciální technické zařízení, jehož hlavním účelem je precizní lokalizace geodetických bodů a měření jejich geodetických souřadnic, včetně zeměpisné šířky, délky a nadmořské výšky. Toto provádí zpravidla prostřednictvím signálů vysílaných GPS satelity.

pokračovat ve čtení
H

je specifický typ mapy, který spojuje historické fotografie s geografickými informacemi a metodami zpracování obrazu. Tato mapa přináší detailní a přesný obraz terénu a okolí v určitém historickém období.


pokračovat ve čtení

jsou základními liniemi, které vymezují oblast, kterou mapa zobrazuje. Slouží k určení hranic mapového zobrazení a stanovují, kde začíná a končí konkrétní geografická oblast zobrazená na mapě.

pokračovat ve čtení

je oficiálním dokumentem určeným k evidenci pohřbů v obci a vydávaným na základě příslušných právních předpisů, konkrétně zákona č. 193 o pohřebnictví. Tato kniha může být vedená elektronicky, což znamená, že je zaznamenávána a udržována v elektronické podobě.

pokračovat ve čtení
I

je specializovaným odvětvím geodézie, které se soustředí na vytyčování a měření přesné prostorové polohy stavebních objektů. Tato oblast také zahrnuje zaměřování pozemků a území, což je důležité pro účely projektování a tvorbu geodetické dokumentace pro realizaci stavebních prací.

pokračovat ve čtení
J

je standardizovaný formát pro ukládání a výměnu dat mezi různými počítačovými systémy. Tento formát umožňuje uložit různé typy dat, včetně textu, obrazů, zvuku a dalších, do jediného souboru s pevnou strukturou.

pokračovat ve čtení

Jednotný výměnný formát DTM byl vytvořen pro efektivní sdílení dat mezi partnery, veřejnou správou a dalšími zainteresovanými stranami.

pokračovat ve čtení
K

je obor, který kombinuje vědecký přístup a umělecké dovednosti při vytváření map. Tato oblast se specializuje na sběr, zpracování, interpretaci a grafické zobrazení geografických informací a dat na mapách.

pokračovat ve čtení

je veřejným a systematickým záznamem o nemovitostech v souladu s katastrálním zákonem platným od 1. ledna 1993. Tento systém nahradil tehdejší evidenci nemovitostí a slouží k evidenci a správě informací o nemovitostech.

pokračovat ve čtení

je digitální vektorová mapa, která pokrývá celé území České republiky a obsahuje informace o parcelách, budovách, pozemcích a hranicích katastrálních území. Kromě toho na ní najdeme i další geografické a administrativní prvky.

pokračovat ve čtení

je základní technickou jednotkou územního členění v katastru nemovitostí. V rámci informačního systému katastru nemovitostí je každé katastrální území identifikováno svým názvem a číslem.

pokračovat ve čtení

je oficiálním administrativním rozhodnutím, které vydává stavební úřad v souladu se stavebním zákonem a správním řádem.

pokračovat ve čtení
L

(půdní pokryv nebo využití půdy) v geografii a urbanismu označuje způsob, jakým je konkrétní území využíváno a jaké činnosti na něm probíhají.

pokračovat ve čtení

je technika, která využívá laserového světla pro získávání geografických dat o povrchu Země. Tato metoda umožňuje rychle a přesně vytvořit trojrozměrné modely terénu, staveb, vegetace a dalších objektů.


pokračovat ve čtení

je informační klíč, který slouží k vysvětlení významu symbolů, barev a jiných grafických prvků používaných na mapě. Například může objasnit, co reprezentují různé tvary ikon (například kruhy pro města, čáry pro silnice) nebo jaký význam mají různé barvy, které se používají k označení vodních ploch, lesů, či hor.

pokračovat ve čtení

je geodetická technika, která se zaměřuje na určení geometrického tvaru na části zemského povrchu. Tato metoda zahrnuje použití digitální letecké kamery umístěné na letadle nebo velkém dronu.

pokračovat ve čtení

je proces získávání obrazů nebo snímků Země z letadla, dronu nebo jiného leteckého prostředku. Tyto snímky mohou být pořízeny z různých výšek nad zemí a slouží k mnoha různým účelům, včetně geodetických, kartografických, environmentálních, měřicích a monitorovacích prací.

pokračovat ve čtení

je částí celkového mapového díla, která je ohraničena mapovým rámem. Jeho velikost, název, typ, účel, měřítko a další charakteristiky jsou stanoveny technickými předpisy specifickými pro dané mapové dílo.

pokračovat ve čtení

slouží k evidenci vlastnictví a podobných práv k nemovitostem v katastru nemovitostí. Zápisy do vlastnických listů provádějí katastrálními úřady, které jsou zároveň  odpovědné za správu katastru nemovitostí. 

pokračovat ve čtení
M

je specifickým mapovým materiálem, který je vytvořen s velkým měřítkem, často 1:200, 1:500 nebo 1:1000, a může být i ještě podrobnější.

pokračovat ve čtení

je termín používaný zeměměřiči k popisu způsobu měření a stanovení různých geometrických parametrů, jako jsou délky, úhly, výšky, kartézské souřadnice a plochy, nebo kombinace těchto parametrů. 

pokračovat ve čtení

je vizuální záznam, který zeměměřič vytváří k dokumentaci výsledků svých měření a průzkumu.

pokračovat ve čtení

Mapa obvykle obsahuje měřítko, které udává poměr mezi skutečnými rozměry na zemi a jejich zobrazením na mapě. Například měřítko 1 : 10 000 znamená, že jeden centimetr na mapě představuje 10 000 centimetrů na terénu (100 metrů).

pokračovat ve čtení

je přesně definovaný systém rovinných souřadnic, který je navržen pro přesné určení polohy menších lokalit s místním významem.

pokračovat ve čtení
N

je právní pojem, který se používá k označení trvalého majetku, do kterého patří pozemky a veškeré stavby a budovy postavené na těchto pozemcích.

pokračovat ve čtení

NIR snímky využívají blízké infračervené spektrum k odhalení informací o Zemi, které nejsou viditelné v běžném spektru, jako je stav vegetace a vlhkost půdy. Tyto snímky nalézají uplatnění v řadě oborů včetně zemědělství a lesnictví pro monitorování a analýzu environmentálních změn.

pokračovat ve čtení

je pevný geodetický bod nebo referenční bod, který se využívá při nivelačním procesu. Nivelace je geodetická metoda, která slouží k určení výšek bodů na zemském povrchu vzhledem k určenému referenčnímu bodu (nulové výšce).

pokračovat ve čtení
O

je oficiální záznam obsahující informace o nemovitostech, které jsou zapsány v katastru nemovitostí.

pokračovat ve čtení

je mapa, která vzniká tak, že se letecký snímek promítá do ortogonálního zobrazení. V případě České republiky je ortofotomapa vytvářena společností TopGis od roku 2014 a je známá svou vysokou kvalitou, což ji činí jedním z nejlepších mapových děl v České republice.

pokračovat ve čtení

je způsob geodetického měření, který se využívá k určení polohy bodů. Tato metoda spočívá v měření délek, které jsou navzájem kolmé na sebe. Je to dodatečná metoda, která se používá k doplnění dalších geodetických postupů pro získání přesných informací o poloze bodů.

pokračovat ve čtení

je proces, který provádí zeměměřický inženýr s úředním oprávněním v souladu se zákonem o zeměměřictví. Během tohoto procesu zeměměřický inženýr zkontroluje a potvrdí přesnost a správnost geometrického plánu.

pokračovat ve čtení

se věnuje značení bodů, které reprezentují důležité body na hranicích, jako jsou hranice pozemků, katastrálních území nebo dokonce státních hranic. Tyto body jsou identifikovány pomocí geodetických značek, které jsou obvykle nazývány hraničními značkami.

pokračovat ve čtení
P

je konkrétní ohraničený územní pozemek, buď jako celý pozemek, jeho část nebo specifický úsek, který má stanovené hranice a spojené s ním práva vlastnictví.

pokračovat ve čtení

je postup, během kterého se shromažďují, zaznamenávají a systematizují údaje o různých stavebních objektech, včetně budov, mostů, tunelů a dalších infrastrukturních prvků. Tento proces slouží k udržení podrobné dokumentace o stavebních objektech.

pokračovat ve čtení

Mapa je obvykle vyobrazena na určité ploše, která může existovat buď ve formě tištěného papíru nebo digitálního obrazového zobrazení na elektronickém zařízení. Papírové mapy jsou fyzickými tištěnými materiály, zatímco digitální mapy jsou zobrazovány na obrazovkách elektronických zařízení.

pokračovat ve čtení

je zvláštní záznam v písemném dokumentu katastru nemovitostí, který slouží jako indikace nebo označení, že byl podán návrh na provedení změn v informacích souvisejících s konkrétní nemovitostí. 

pokračovat ve čtení

je základním geografickým a katastrálním prvkem, který identifikuje konkrétní oblast na zemském povrchu a má pevně stanovené hranice. V kontextu geodezie a katastrálního systému jde o specifickou plochu země, která je jasně vymezena a zaznamenána v katastru nemovitostí.

pokračovat ve čtení

je systém evidující pozemky, jejichž platnost sahá od období první republiky až do roku 1951. Tento katastr v podstatě vystřídal dřívější Stabilní katastr.

pokračovat ve čtení

představuje konkrétní záznam, který se zapisuje do písemného dokumentu katastru nemovitostí. Tento záznam indikuje, že byl podán návrh na změnu údajů týkajících se dané nemovitosti nebo že bylo vydáno rozhodnutí, které se jí týká.

pokračovat ve čtení

je zásadním aspektem, který má značný vliv na spolehlivost a kvalitu samotného měření.

pokračovat ve čtení

závisí na tom, jak přesně bylo provedeno její mapování a kartografické zpracování.

pokračovat ve čtení

je dokumentem, který vzniká jako výsledek geodetické činnosti.

pokračovat ve čtení

představuje důležitou dokumentaci v rámci procesu vytyčení hranic pozemku, který se provádí geodetickou činností za účelem katastru nemovitostí. 

pokračovat ve čtení

je dokumentem, který vzniká jako výsledek zeměměřických prací prováděných v souvislosti s určením polohy a parametrů staveb nebo terénních úprav.

pokračovat ve čtení
R

je definovaná úsečka s určitou délkou a směrem, která slouží k geodetickému zaměření a stanovení polohy nového geodetického bodu. Tato úsečka může být také využita pro určení výšky, pokud se pracuje s pravoúhlými souřadnicemi.

pokračovat ve čtení

je typem geografického zobrazení, který používá mřížku buněk, nazývaných pixely. Každá buňka obsahuje hodnotu, která reprezentuje určitý údaj nebo atribut specifického místa na mapě.

pokračovat ve čtení

je proces, během kterého se vytváří nové hranice uvnitř stávajícího pozemku, což má za následek vznik nejméně dvou nebo více nových pozemků.

pokračovat ve čtení

také známý jako ruční 3D scanner, je zařízení, které umožňuje uživatelům snímat a digitalizovat třírozměrné objekty nebo scény do digitálního formátu.

pokračovat ve čtení

což znamená Registr Územní Identifikace Adres a Nemovitostí, je jedním z čtyř základních registrů v České republice. Kromě RÚIAN existují i další registry, jako je registr obyvatel, registr právnických a podnikajících osob a registr práv a povinností. Tyto registry jsou vedeny podle zákona číslo 111/2009. RÚIAN slouží k evidenci a identifikaci území, adres a nemovitostí.

pokračovat ve čtení
S

(Stružská jasnostně transformovaná souřadnicová soustava) je geodetický a kartografický souřadnicový systém, který je často používán v České republice a na Slovensku. Tato souřadnicová soustava byla vyvinuta pro účely geodetického měření, mapování a katastrálního měření v těchto zemích. 

pokračovat ve čtení

je termín používaný ve výrobě ortofotomap k označení řezu nebo linie, kterou operátor provádí při spojování leteckých snímků. Tato linie je určena tak, aby oddělovala oblasti snímků, které by se mohly při spojování nesprávně zarovnat. 

pokračovat ve čtení

je dokument, který obsahuje strukturované údaje a informace související s katastrálními územími, parcely, druhy pozemků, jejich využitím, rozlohou, popisnými a evidenčními čísly budov, listy vlastnictví, vlastníky a dalšími subjekty, kteří mají právní vztah k nemovitostem. 

pokračovat ve čtení

jsou číselné hodnoty, které slouží k určení polohy bodu nebo objektu v prostoru. Tyto hodnoty mohou zahrnovat geografickou šířku, délku a nadmořskou výšku, a jsou klíčovými informacemi pro geodetická a kartografická měření, navigaci, mapování a další geografické aplikace.

pokračovat ve čtení

je základní referenční rámec používaný k určení polohy bodů v prostoru. Skládá se z několika klíčových prvků, včetně počátku souřadnic, souřadnicových os a jednotek měření. Počátek souřadnic je referenční bod, ke kterému se měření v souřadnicovém systému vztahuje.

pokračovat ve čtení

je proces, který zahrnuje řízení a organizační činnosti spojené s nemovitým majetkem, což mohou být budovy, pozemky a další nemovitosti. 

pokračovat ve čtení

je postup, kdy se určí přesná poloha nebo výška bodu na zemském povrchu nebo na nějakém přírodním či umělém objektu. Tento proces zahrnuje umístění geodetické značky, která slouží jako referenční bod pro následné měření a určení polohy nebo výšky.

pokračovat ve čtení

v českých zemích v letech 1826 až 1843 byl projekt, který zahrnoval ručně vyráběné barevné mapy, na kterých byla zachycena situace pozemků a budov. 

pokračovat ve čtení

je oficiálním dokumentem, který vydává státní nebo místní orgán, jako je stavební úřad, fyzické osobě nebo organizaci, kteří plánují provádět stavební nebo rekonstrukční práce na určitém pozemku nebo nemovitosti. 

pokračovat ve čtení

je veřejná instituce nebo úřední orgán, který má za úkol vykonávat státní správu v oblasti stavebního a územního plánování. Jeho hlavní funkcí je zajišťovat a řídit procesy spojené se stavebním řízením a správou stavebního a územního plánu. 

pokračovat ve čtení

je metoda mapování, která využívá zásadu zobrazení dvou leteckých snímků z různých úhlů nebo perspektiv. Tato technika umožňuje přesné určení polohy a tvaru objektů na zemském povrchu.

pokračovat ve čtení
T

je geodetická technika používaná pro přesné měření vzdáleností, úhlů a nadmořských výšek s vysokou přesností a efektivitou. Tato metoda se často využívá v oblasti geodezie, stavebnictví, inženýrství a dalších oborech, kde je důležité získávat přesné geodetické informace o poloze a topografii terénu.

pokračovat ve čtení

Technická infrastruktura zahrnuje systémy jako vodovody, elektrické sítě a telekomunikace, zatímco dopravní infrastruktura obnáší cesty, železnice, letiště a přístavy pro pohyb lidí a zboží.

pokračovat ve čtení

je podrobný grafický záznam obsahující geografické a technické informace o daném městě. Tato mapa poskytuje podrobný přehled o infrastruktuře, pozemcích, sítích a dalších důležitých prvcích v urbanizovaném prostoru. 

pokračovat ve čtení

je zvláštní odvětví geografie, které se zaměřuje na měření, popis a zobrazování fyzických charakteristik povrchu Země. Tato disciplína zahrnuje sběr detailních dat o reliéfu, vodních plochách, silnicích, budovách a dalších geografických prvcích. K tomu jsou používány speciální geodetické přístroje a technologie. 

pokračovat ve čtení

True ortofoto, na rozdíl od běžného ortofota, nabízí vyšší přesnost a realističtější zobrazení díky pokročilé korekci terénních výškových rozdílů. Jeho výroba vyžaduje detailní 3D modely. True (pravé) ortofoto ale je klíčové pro projekty, kde je zapotřebí přesné vizualizace prostoru, jako jsou GIS a urbanismus.

pokračovat ve čtení
Ú

jsou informace, které se vztahují k určitému pozemku, a tyto informace jsou součástí pozemkové evidence.

pokračovat ve čtení

udělováno autorizovaným zeměměřickým inženýrům Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním (ČÚZK). Avšak novější zákony přenesly pravomoc udělování této kvalifikace na Českou komoru zeměměřičů..

pokračovat ve čtení

je soubor dokumentů územního plánování, který má za cíl uspořádat a řídit rozvoj určitého území, jako je město nebo obec. Hlavním záměrem územního plánu je racionální uspořádání území, což zahrnuje stanovení pravidel pro využití pozemků, ochranu životního prostředí, infrastrukturní rozvoj a další aspekty. 

pokračovat ve čtení

je oficiálním dokumentem, který má právní závaznost a slouží k určení, jak bude konkrétní oblast obce využívána a jakým způsobem bude rozvíjena. Tento plán stanovuje pravidla a směrnice pro různé části území obce, včetně podmínek pro výstavbu a ochranu životního prostředí.

pokračovat ve čtení

Koncept "územní působnosti" umožňuje subjektům reagovat na stavební záměry v jejich oblasti, což vyžaduje úzkou spolupráci správců infrastruktury a sdílení relevantních informací. Správné využití DTM a oznámení územní působnosti do systému IS DMVS zvyšuje ochranu infrastruktury a minimalizuje rizika z stavebních aktivit.


pokračovat ve čtení
V

také známá jako nemovitost, je právní termín, který se používá k označení majetku, který je trvalý a nelze jej snadno přemístit, na rozdíl od pohyblivého majetku. Jedná se o pevný majetek, který zahrnuje pozemky, budovy a další trvalé stavby.

pokračovat ve čtení

je druh digitální mapy, která zachycuje geografické informace prostřednictvím vektorových datových struktur, což se liší od rastrových map, jež využívají rastr (pixelovou) grafiku. 

pokračovat ve čtení

V oblasti daní a poplatků slouží verifikační registr DTM, zavedený českou finanční správou, jako klíčový nástroj pro podporu efektivity a transparentnosti. Tento registr zajišťuje, že elektronické sdílení dat a dokumentů mezi státem a podnikateli probíhá bezpečně, a zároveň se zaměřuje na prevenci podvodů spojených s daněmi a zlepšení dodržování daňových pravidel.


pokračovat ve čtení

též známý jako kontrolní bod na zemi (Ground Control Point - GCP), je referenční bod nebo-li kontrolní bod, který slouží k referencování a kontrole přesnosti geodetických a kartografických prací..

pokračovat ve čtení

jsou čáry na mapě, které spojují body s totožnou nadmořskou výškou a slouží k vizuálnímu vyjádření reliéfu terénu. Jejich hlavním účelem je znázornit výškové rozdíly na mapě, což pomáhá rozpoznat kopcovité a rovinaté části terénu a usnadňuje plánování tras a cest v daném prostoru.

pokračovat ve čtení

je metodou, jak měřit a vyjádřit výšku nebo nadmořskou výšku geografických bodů, objektů nebo terénu na Zemi. Tento systém nám umožňuje určit, jak vysoko se nacházejí určité body vzhledem k referenční hladině, která může být stanovena různými způsoby.

pokračovat ve čtení

je geodetická činnost, která se provádí s důrazem na odbornost a objektivitu a vychází z platných dokumentů, jako je katastrální operát nebo projektová dokumentace pro stavbu či terénní úpravu.

pokračovat ve čtení

je grafický výstup geodetické práce, který slouží k dokumentaci provedeného vytyčení. Obsahuje zobrazení vytyčovaného objektu a je doplněn číselnými informacemi, jako jsou souřadnice, úhly a délky vytyčovacích prvků, stejně jako kontrolní údaje o délkách úseků hranic a další relevantní údaje.

pokračovat ve čtení
W

(World Geodetic System 1984, Světový geodetický systém 1984) je globální geodetický systém, který byl vyvinut americkou armádou a používá se k určování polohy na celém světě pomocí GPS. 

pokračovat ve čtení

Z cloudu TopGis lze snadno získat vybranou mapu pomocí Webové mapové služby, zkráceně WMS.

pokračovat ve čtení
Z

je základní státní databáze geografických dat v České republice. Tato digitální topografická databáze vychází z základní mapy České republiky s měřítkem 1:10 000 a používá souřadnicový systém S-JTSK.

pokračovat ve čtení

je odborník, který se specializuje na provádění měření bodů a objektů na povrchu Země. Tato profese má zásadní význam, zejména v oblasti katastru nemovitostí a stavebního plánování, kde zajišťuje přesné geodetické údaje pro identifikaci pozemků a stavby.

pokračovat ve čtení

Zeměměřický úřad (často nazývaný též geodetický úřad nebo katastrální úřad) je instituce, která se specializuje na měření, mapování a uchovávání geografických informací o pozemcích a jejich vlastnictví.

pokračovat ve čtení

pro výrobu map je klíčový postup, který vyžaduje odborné znalosti a využívá specifické technologie.

pokračovat ve čtení

Podle legislativy, základní prostorová situace (ZPS), zahrnuje pečlivě vybrané přírodní, stavební a technické objekty nacházející se nad zemí, na jejím povrchu nebo pod povrchem.

pokračovat ve čtení

je stanoven podle katastrálního zákona a příslušného prováděcího předpisu. Určuje, jakým způsobem je pozemek skutečně využíván. 

pokračovat ve čtení

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz