Slovník

Domů Slovník
#

3D

je trojrozměrný, tedy v geografii prostorový způsob zpracování daného území. Data území jsou nasnímána s vysokou přesností, zpravidla více různými technologiemi. Následně jsou spojena do jednoho 3D modelu území.

pokračovat ve čtení

Fotorealistické 3D vizualizace objektů, či větších ploch se nejvíce používají v architektuře, potažmo i v územním plánování. Po leteckém či pozemním snímkování profesionálními technologiemi vznikne 3D vizualizace objektu a okolí.

pokračovat ve čtení
A

Analogová mapa je fyzická, tištěná mapa, která zobrazuje geografickou informaci na papíře nebo jiném materiálu. Moderní trend dnes jednoznačně je preferovat přesnější a jednodušeji použitelné digitální mapy. 

pokračovat ve čtení

Stále více energie se vyrábí z obnovitelných zdrojů, zejména FVE. Hledáme proto místa s nejvyšším možným výkonem. Pro výstavbu FVE na střechách je nutné analýzu oslunění provést systematicky - z leteckých měřičských snímků.

pokračovat ve čtení

je úředně jmenovaný zeměměřický inženýr, který má oprávnění pro výkon specializovaných činností a vydávání ověřených dat. Disponuje tedy "kulatým razítkem" zeměměřiče.

pokračovat ve čtení
B

BIM

Informační model budovy (Building information model ) je digitální 3D model zobrazující plány objektu s jeho detailními charakteristikami. BIM model slouží jako databáze informací o objektu pro jeho plánování, projekci, výstavbu, provoz a údržbu po dobu jeho životnosti.

pokračovat ve čtení

je základní definiční a oceňovací jednotka produkční schopnosti zemědělské půdy. Lze ji nazvat úřední cenou zemědělské půdy. Cenu BPEJ pro celou ČR najdete třeba v mapové aplikaci gisonline.cz, nebo v chytrých mapách. Cenu dle BPEJ nelze zaměnit s tržní cenou zemědělské půdy, která je dnes je násobně vyšší. 

pokračovat ve čtení
C

je nezávislé sdružení fyzických a právnických osob v oblasti prostorově orientovaných informační systémů a technologií.

pokračovat ve čtení

jsou historické mapy, které byly vypracovávány v rámci Císařského vojenského mapování (K.k. Militärgeographisches Institut) od roku 1769 v rakouské monarchii. Hlavním úkolem této instituce bylo vytváření detailních topografických map území rakouské říše a jejích okolních regionů. ...

pokračovat ve čtení

Cleerio, s.r.o. byla start-up společností zabývající se propojováním dat a map v jednu aplikaci umožňující analýzy a správu majetku. Společnost v roce 2019 padla do insolvence a její klienty a aktiva většinou odkoupil brněnský TopGis. Detailní článek o výměně aplikací klientů za GisOnline.cz najdete v našich Novinkách.

pokračovat ve čtení
Č

je profesní organizace sdružující od roku 2023 zeměměřické inženýry. Tato komora rovněž uděluje oprávnění zeměměřiče - kulaté razítko.

pokračovat ve čtení

je státní úřad, který zajišťuje státní správu v oblasti nemovitostí. Prostřednictvím Katastru nemovitostí vede přehled nemovitostí a práv k nim a vykonává dále zeměměřičské činnosti ve státním zájmu. Pro veřejnost nejzajímavější službou CUZK.cz je nahlížení do katastru nemovitostí on-line. Tento náhled na vlastnictví pozemků, staveb, práva a břemena s nimi spojená poskytuje ČUZK na svých stránkách. 

pokračovat ve čtení
D

prováděný pomocí družic a letadel je důležitým nástrojem pro sběr geografických informací. DPZ slouží také k monitorování životního prostředí, předpovědím počasí, či průzkumu přírodních zdrojů. Tato technika umožňuje získávat obrazová a číselná data o Zemi z vzdálenosti, což poskytuje unikátní perspektivu a rozsah informací. ...

pokračovat ve čtení

je mapa, jejíž obsah (polohopis, výškopis, popis) je vyjádřen v číselné podobě a nahlížíme ji v podobě grafického počítačového souboru. Výhodou digitální mapy je možnost jednoduchého zoomování a orientace podle GPS.

pokračovat ve čtení

je digitální reprezentace reliéfu zemského povrchu, která zachycuje výškové informace o různých bodech v určitém prostorovém rozsahu. 

pokračovat ve čtení

IS DMVS neboli Informační Systém Digitální Mapy Veřejné Správy je platforma, kterou budou jednotlivé DTM krajů spojeny v jediný celek a zveřejněny prostřednictvím ČÚZK podobně jako současná katastrální mapa a státní ortofotomapa ČR.

pokračovat ve čtení

je důležitým prvkem ve výstavbě, správě a údržbě budov a staveb. Jedná se o souhrn tištěných nebo digitálních informací, plánů a dat, které popisují a dokumentují konkrétní budovy a jejich vlastnosti.

pokračovat ve čtení

konkrétně geodetická část dokumentace fyzického provedení stavby, je soubor dokumentů, který je vyžadován stavebním zákonem a zákonem o zeměměřictví pro dokončenou stavbu. 

pokračovat ve čtení

do souboru popisných informací a geodetických informací katastru nemovitostí, včetně přidělení samostatného parcelního čísla a veškerých dalších požadovaných obsahových a formálních prvků dle platného katastrálního zákona.

pokračovat ve čtení

je elektronická mapa, která zobrazuje technické prvky v kraji s přesným určením jejich polohy. Každý prvek DTM obsahuje data o jeho vlastníkovi, poloze a výšce; může také zahrnovat informace o terénu či o omezeních v dané oblasti, jako jsou například ochranné pásmo nebo zákaz vstupu.

pokračovat ve čtení
E

je dokumentace, která obsahuje seznam a popis nemovitostí spolu s jejich geometrickým znázorněním na mapách a zahrnuje informace o uživatelských a částečně i vlastnických vztazích k nim. 

pokračovat ve čtení
F

je bezkontaktní metoda určení souřadnic s vysokou přesností. Slouží k získání informací o tvaru, velikosti a umístění objektů zaznamenaných na leteckých měřických snímcích, nebo z pozemních měřických  zařízení.

pokračovat ve čtení

jsou střešní systémy, které využívají sluneční energii k výrobě elektřiny. Tyto systémy jsou navrženy tak, aby sluneční záření zachytávaly a přeměňovaly ho na elektrickou energii prostřednictvím fotovoltaických článků.

pokračovat ve čtení
G

je odborný pracovník provádějící terénní měření zemského povrchu a objektů na něm. Geodet musí mít odbornou střední nebo vysokou školu. Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr  garantuje přesné měření s kulatým razítkem. 

pokračovat ve čtení

často nazývané také geodetická měření, je proces sběru, analýzy a záznamu geografických údajů o povrchu Země. Tato data jsou klíčová pro mnoho odvětví, včetně stavebnictví, dopravy, urbanismu, geografie, a mnoha dalších.

pokračovat ve čtení

se zabývá zkoumáním tvaru, rozměrů a fyzikálních vlastností Země, části jejího povrchu pomocí různých geometrických a fyzikálních metod. Jejím základním úkolem je určit vzájemnou polohu bodů na zemském povrchu nebo v prostoru, jak v horizontálním (X,Y), tak i vertikálním směru (Z). 

pokračovat ve čtení

Zeměpisné prvky na mapě jsou různé fyzické a umělé prvky, které jsou zobrazeny a popsány na mapě. Tyto prvky nám umožňují pochopit geografické charakteristiky a vlastnosti dané oblasti.

pokračovat ve čtení

má za úkol udržovat a aktualizovat katastr nemovitostí v jejich aktuálním stavu. Slouží jako technický podklad pro rozhodnutí týkající se právních vztahů k nemovitostem, pro vydání kolaudačního rozhodnutí pro budovy zahrnuté v katastru nemovitostí, pro změny hranic katastrálních území a obcí, a také pro změny vymezení druhů pozemků. 

pokračovat ve čtení

je webový portál, na kterém lze nahlížet prostorové informace, zejména mapy, pouze prostřednictvím internetu. Geoportály obcí či měst hrají důležitou roli při sdílení prostorových informací veřejné správy s občany. Prostřednictvím geoportálu města jsou publikována data pořízená městem, nebo i otevřená data v detailu v jakém to uzná vedení města za užitečné.

pokračovat ve čtení

je historický název české firmy Cleerio, která ukončila své podnikání v roce 2019. Provoz služeb pro zákazníky firmy a prakticky všechny technologie převzala brněnská společnost TopGis.

pokračovat ve čtení

je počítačový systém, který ukládá a spravuje prostorová data. GIS dokáže s uloženými prostorovými daty pracovat, analyzovat je a vytvářet mapové výstupy. GIS umisťuje objekty reálného světa do jeho virtuálního dvojčete, tedy informačního systému. Pomocí GIS tedy jednoduše plánujeme, vykazujeme, analyzujeme, či jen kontrolujeme aktuální stav. .... 

pokračovat ve čtení

GPS

je soubor družic vlastněných Spojenými státy, který poskytuje přesné informace o poloze a navigaci po celém světě 24 hodin denně. .....

pokračovat ve čtení

V oblasti geodezie je GPS jednotka speciální zařízení, které slouží k přesnému určování geodetických bodů a měření přesných geodetických souřadnic (zeměpisné šířky, délky a nadmořské výšky) těchto bodů pomocí signálů z GPS satelitů. Tato technologie se nazývá GNSS (Global Navigation Satellite System), kde GPS je jedním z konkrétních systémů GNSS.

pokračovat ve čtení
H

je speciální druh mapy, který kombinuje historické fotografie s geografickými informacemi a technikami zpracování obrazu. Tato forma mapy poskytuje podrobný a přesný obraz minulého terénu a prostředí v určitém historickém období.


pokračovat ve čtení

jsou okrajové čáry, které ohraničují oblast, kterou mapa zobrazuje. Tyto čáry jsou určeny k ukončení zobrazení mapových dat a definují, kde začíná a končí daná geografická oblast na mapě. 

pokračovat ve čtení

je dokument evidence obce vydaný na základě zákona č. 193 o pohřebnictví. Hřbitovní kniha obce může být provozována elektronicky - s využitím pasportu hřbitova umístěného v mapové aplikaci.

pokračovat ve čtení
I

je specifickou oblastí geodézie, která se zaměřuje na vytyčování a měření prostorové polohy stavebních objektů, či zaměřování území pro účely projektování a tvorbou geodetické části dokumentace skutečného provedení stavebních prací.

pokračovat ve čtení
J

Aktuální Digitální technická mapa může existovat v různých formátech a návodech pro použití dat. Historie těchto současných map je různorodá a projekt Digitální technické mapy České republiky nemá za cíl měnit tyto mapy. Jeho hlavním cílem je pouze sjednocení způsobu výměny dat a formy, ve které budou data přijímána a vydávána.

pokračovat ve čtení
K

je věda a umění vytváření map. Tato disciplína se zabývá sběrem, zpracováním, interpretací a zobrazením geografických informací a dat na mapách.

pokračovat ve čtení

je veřejným a systematickým záznamem o nemovitostech v souladu s katastrálním zákonem platným od 1. ledna 1993, který nahradil tehdejší evidenci nemovitostí. 

pokračovat ve čtení

je digitální vektorová mapa, která zachycuje území celé ČR a zahrnuje informace o parcelách, budovách, pozemcích a hranicích katastrálních území. Katastrální mapa obsahuje další geografické a administrativní prvky. Katastrální mapu jako státní mapové dílo vytváří a provozuje ČUZK.

pokračovat ve čtení

představuje základní technickou jednotku územního katastrálního členění. V informačním systému katastru nemovitostí je katastrální území označeno názvem a číslem. 

pokračovat ve čtení

je administrativním rozhodnutím vydaným stavebním úřadem na základě stavebního zákona a správního řádu. 

pokračovat ve čtení
L

Landuse (česky půdní pokryv nebo využití půdy) se v geografii a urbanismu odnosi na způsob, jakým je půda na určitém území využívána a jaké aktivity na ní probíhají. 

pokračovat ve čtení

je technologie využívající laserového světla pro mapování a sběr geografických dat o povrchu Země. Tato metoda umožňuje vytvořit vysokorychlostní a přesné trojrozměrné modely terénu, budov, vegetace a dalších objektů.


pokračovat ve čtení

Legenda je klíč, který vysvětluje význam symbolů, barev a jiných prvků používaných na mapě. Například může vysvětlovat, co znamenají různé tvary ikon (například kruhy pro města, čáry pro silnice) nebo barvy použité pro označení vodních ploch, lesů nebo hor.

pokračovat ve čtení

představuje geodetickou metodu, při které je geometrický tvar části zemského povrchu určován až ze záznamu tohoto povrchu získaného ze vzduchu. Na letadle či velkém dronu je umístěna digitální letecké kamera, které pořizuje snímky.

pokračovat ve čtení

Letecké snímkování je proces získávání obrazů nebo snímků Země z letadla, dronu nebo jiného leteckého prostředku. Tyto snímky mohou být pořízeny z různých výšek nad zemí a slouží k mnoha různým účelům, včetně geodetických, kartografických, environmentálních, měřicích a monitorovacích prací.

pokračovat ve čtení

představuje část celkového mapového díla, která je ohraničena mapovým rámem. Jeho velikost je stanovena technickými předpisy, které určují název, typ, účel, měřítko a další specifika daného mapového díla.

pokračovat ve čtení

slouží k evidenci vlastnictví a podobných práv k nemovitostem v katastru nemovitostí. Zápisy do vlastnických listů provádějí katastrálními úřady, které jsou zároveň  odpovědné za správu katastru nemovitostí. 

pokračovat ve čtení
M

je detailní mapa s velkým měřítkem, obvykle 1:200, 1:500, 1:1000, a výjimečně menším. 

pokračovat ve čtení

je termín používaný zeměměřiči k popisu způsobu měření a stanovení různých geometrických parametrů, jako jsou délky, úhly, výšky, kartézské souřadnice a plochy, nebo kombinace těchto parametrů. 

pokračovat ve čtení

je grafický záznam, který zeměměřič vytváří pro zaznamenání výsledků svých měření a průzkumu. 

pokračovat ve čtení

Mapa obvykle obsahuje měřítko, které udává poměr mezi skutečnými rozměry na zemi a jejich zobrazením na mapě. Například měřítko 1 : 10 000 znamená, že jeden centimetr na mapě představuje 10 000 centimetrů na terénu (100 metrů).

pokračovat ve čtení

je přesně definovaný systém rovinných souřadnic, který je vytvořen speciálně pro geodetické zaměření menších lokalit s místním významem. 

pokračovat ve čtení
N

je právní termín používaný k označení stálého majetku, který zahrnuje pozemky a všechny stavby a budovy na těchto pozemcích.

pokračovat ve čtení

je pevný geodetický bod nebo referenční bod používaný při nivelačním procesu. Nivelace je geodetický postup, který se používá k určení výšek bodů na zemském povrchu vzhledem k určenému referenčnímu bodu (nulové výšce) nebo vzhledem k jiným bodům v určitém geodetickém síti.

pokračovat ve čtení
O

je oficiální dokument obsahující informace o nemovitostech zapsaných v katastru nemovitostí. 

pokračovat ve čtení

Je to mapa, která vznikla ortogonálním promítáním z leteckého snímku. Ortofotomapa České republiky Ortofotomapu celé České republiky vyrábíme v TopGis již od roku 2014. Naše ortofotomapa je díky přísným požadavkům na kvalitu dlouhodobě nejlepším plošným mapovým dílem v ČR. 

pokračovat ve čtení

je způsob geodetického měření, který se používá k určování polohy bodů. Tato metoda se zakládá na měření délek, které jsou vzájemně kolmé na sebe. Jde o doplňkovou metodu.

pokračovat ve čtení

je činnost, kterou vykonává úředně oprávněný zeměměřický inženýr podle zákona o zeměměřictví. 

pokračovat ve čtení

se týká označování bodů, které představují lomové body hranic, obvykle vlastnických hranic pozemku, hranic katastrálních území nebo státních hranic. Tyto body jsou značeny geodetickými značkami, které se nazývají hraniční znaky.

pokračovat ve čtení
P

je definovaný územní pozemek, část pozemku nebo pozemek s určitými hranicemi a právy vlastnictví

pokračovat ve čtení

je proces, kterým se sbírají, zaznamenávají a organizují informace o stavebních objektech, jako jsou budovy, mosty, tunely a další infrastrukturní prvky

pokračovat ve čtení

Mapa je obvykle zobrazena na ploše, která může být buď papírová nebo digitální. Papírové mapy jsou tištěné na fyzickém médiu, zatímco digitální mapy jsou zobrazovány na obrazovce elektronického zařízení.

pokračovat ve čtení

je specifický záznam v písemném dokumentu katastru nemovitostí, který signalizuje, že byl podán návrh na změnu informací týkajících se konkrétní nemovitosti.

pokračovat ve čtení

je základní jednotkou geografického a katastrálního systému, která označuje určitou část zemského povrchu s přesně definovanými hranicemi. V oblasti geodezie a katastru se jedná o plochu pozemku, která je vytyčena a zapsána v katastru nemovitostí. ....

pokračovat ve čtení

představuje evidenci pozemků, která byla v platnosti během období první republiky až do roku 1951. Pozemkový katastr je následovníkem Stabilního katastru. ...

pokračovat ve čtení

je specifický záznam, který se vkládá do písemného dokumentu katastru nemovitostí a signalizuje, že byl podán návrh nebo rozhodnutí týkající se změny údajů o dané nemovitosti.

pokračovat ve čtení

je klíčovým faktorem ovlivňujícím kvalitu samotného měření. 

pokračovat ve čtení

je závislá na přesnosti jejího mapování a kartografického zpracování. 

pokračovat ve čtení

je dokumentem, který vzniká výsledkem zeměměřické činnosti. 

pokračovat ve čtení

představuje důležitou dokumentaci v rámci procesu vytyčení hranic pozemku, který se provádí geodetickou činností za účelem katastru nemovitostí. 

pokračovat ve čtení

je dokumentem, který vzniká jako výsledek zeměměřických činností. 

pokračovat ve čtení
R

je orientovaná úsečka s danou délkou a směrem, která se používá pro geodetické zaměření a určení polohy, a případně i výšky (v případě pravoúhlých souřadnic) nového geodetického bodu. 

pokračovat ve čtení

je formou reprezentace geografických dat, která je založena na mřížce buněk (pixelů), kde každá buňka obsahuje hodnotu reprezentující určitý údaj nebo atribut na konkrétním místě na mapě

pokračovat ve čtení

představuje proces vytvoření nových hranic uvnitř existujícího pozemku, který vede k vzniku nejméně dvou nebo více nových pozemků.

pokračovat ve čtení

Ruční 3D skener (také nazývaný ruční 3D scanner) je zařízení, které umožňuje uživatelům snímat a digitalizovat třírozměrné objekty nebo scény do digitálního formátu

pokračovat ve čtení

je Registr Územní Identifikace Adres a Nemovitostí. RUIAN je jedním ze čtyř základních registrů - vedle registru obyvatel, registru právnických a podnikajících osob, a registru práv a povinností. Všechny jsou vedeny dle Zákona 111/2009.

pokračovat ve čtení
S

(Stružská jasnostně transformovaná souřadnicová soustava) je zeměměřická souřadnicová soustava, která se používá zejména v České republice a na Slovensku. 

pokračovat ve čtení

je řez územím, který provádí operátor při výrobě ortofotomapy spojováním leteckých snímků. Řezy je nutné vést podle stavu vegetace, tak aby při pohledu na konečnou ortofotomapu nevznikaly viditelně nelogické prvky.

pokračovat ve čtení

je dokument, který je sestavený podle předepsaných pravidel a obsahuje uspořádané údaje týkající se katastrálních území, parcel, druhů pozemků, jejich využití, rozlohy, popisných a evidenčních čísel budov, listu vlastnictví, vlastníků a dalších subjektů s právním vztahem k nemovitostem. 

pokračovat ve čtení

jsou číselné hodnoty, které slouží k určení polohy bodu nebo objektu v prostoru. 

pokračovat ve čtení

je soubor vybraných bodů a směrů, které se používají k určení polohy bodů. Tyto body zahrnují počátek souřadnicového systému a souřadnicové osy. 

pokračovat ve čtení

je proces správy a správních činností souvisejících s nemovitým majetkem, jako jsou budovy, pozemky a jiné nemovitosti. 

pokračovat ve čtení

je proces označení polohy nebo výšky bodu na povrchu Země nebo na přírodním nebo umělém objektu pomocí geodetické značky. 

pokračovat ve čtení

v českých zemích v letech 1826 až 1843 zobrazoval v ručně vyráběných barevných mapách situaci pozemků a budov. Stabilní katastr nebyl georeferencovaný. ...OBR

pokračovat ve čtení

je oficiální dokument, který uděluje státní či místní orgán (například stavební úřad) osobě nebo organizaci, která plánuje provést stavební nebo rekonstrukční práce na určitém pozemku či nemovitosti. 

pokračovat ve čtení

Stavební úřad je veřejná instituce nebo úřední orgán, který má za úkol vykonávat státní správu v oblasti stavebního a územního plánování. Jeho hlavní funkcí je poskytovat a řídit procesy spojené se stavebním řízením a správou stavebního a územního plánu.

pokračovat ve čtení

je technika mapování, která využívá principu zobrazení dvou leteckých snímků z různých perspektiv. S pomocí stereo mapování dochází k přesnému zaměření objektů.

pokračovat ve čtení
T

Tachymetrie je geodetická metoda využívaná pro měření vzdáleností, úhlů a nadmořských výšek s vysokou přesností a efektivitou. Tato metoda je často používána v geodezii, stavebnictví, inženýrství a dalších oblastech, kde je nezbytné získávat přesné geodetické údaje o pozici a topografii terénu.

pokračovat ve čtení

je podrobný grafický záznam geografických a technických informací o městě, který poskytuje detailní pohled na infrastrukturu, pozemky, síťové systémy a další klíčové prvky v urbanizovaném prostoru. Tato mapa slouží jako důležitý nástroj pro plánování městského rozvoje, stavební práce, územní plánování, správu města a další účely.

pokračovat ve čtení

je specifickou disciplínou geografie, která se soustředí na měření, popis a zobrazení fyzických charakteristik povrchu Země. Topografická data jsou pořizována speciálními přístroji a prezentována v GIS systémech.

pokračovat ve čtení
Ú

jsou informace, které se týkají evidovaného pozemku a jsou součástí pozemkové evidence, jako je například pozemkový katastr, evidence nemovitostí nebo katastr nemovitostí. 

pokračovat ve čtení

bylo do roku 2023 oprávnění udělované ČÚZK autorizovaným zeměměřickým inženýrům. Na základě nových zákonů udělování této kvalifikace připadá České komoře zeměměřičů.

pokračovat ve čtení

je soubor územně plánovací dokumentace, která se klade za cíl uspořádat racionálně území města či obce a určit jeho využití. Takový plán by měl naplnit potřeby současné generace a umožnit rozvoj a zvýšení životní úrovně generacím příštím. ÚP má za cíl najít vyvážený poměr území pro současnou a budoucí výstavbu, stejně jako pro podnikání i pro občany obývající řešené území. 

pokračovat ve čtení

je dokument, který určuje způsob využití území a rozvoj dané obce. Jedná se o právně závazný plán, který stanovuje pravidla pro rozvoj a uspořádání území v rámci konkrétní obce. 

pokračovat ve čtení
V

též nazývaná nemovitost, je právní termín používaný pro označení trvalého majetku, který není pohyblivý a nelze ho snadno přemístit. 

pokračovat ve čtení

Vektorová mapa je typem digitální mapy, která reprezentuje geografické informace pomocí vektorových datových struktur, na rozdíl od rastrových map, které používají rastr (pixelovou) grafiku. Vektorová mapa popisuje geografické objekty jako body, čáry a polygony s použitím matematických vektorů a geometrických prvků.

pokračovat ve čtení

Vlícovací bod, známý také jako Ground Control Point (GCP) je geodetický referenční bod nebo kontrolní bod, který je používán v geodetických a kartografických pracích.

pokračovat ve čtení

jsou linie na mapě, které spojují body se stejnou nadmořskou výškou a znázorňují graficky reliéf terénu. Vrstevnice se používají k určování výškových rozdílů, identifikaci kopcovitých a rovinatých oblastí, a také pro plánování cest a tras v terénu. ...

pokračovat ve čtení

Výškový systém je způsob měření a reprezentace výšky nebo nadmořské výšky geografických bodů, objektů nebo terénu na Zemi. Tento systém umožňuje určit, jak vysoko se nacházejí určité body vzhledem k referenční hladině, která může být definována různými způsoby. 

pokračovat ve čtení

je geodetická činnost prováděná odborně a objektivně na základě platných dokumentů (například katastrální operát nebo projektová dokumentace stavby či terénní úpravy). 

pokračovat ve čtení

je výsledkem geodetické činnosti, který slouží k grafické dokumentaci vytyčení. Obsahuje zobrazení předmětu vytyčení doplněné číselnými údaji, jako jsou souřadnice, vytyčovací prvky (úhly a délky) a kontrolní údaje (délky úseků hranic atd.). 

pokračovat ve čtení
W

(World Geodetic System 1984, Světový geodetický systém 1984) je geodetický systém, který je vyvinut armádou USA a používá se pro globální určování polohy pomocí GPS. Tento systém slouží také jako standardizovaný geodetický systém pro armády NATO. Je geocentrický, což znamená, že je založen na referenčním geocentrickém modelu Země.

pokračovat ve čtení

vybranou mapu můžete jednoduše získat z cloudu TopGis formou Webové mapové služby, nebo-li WMS.

pokračovat ve čtení
Z

je základní státní databáze geografických dat v České republice. Jde o digitální topografický model, který je odvozený ze základní mapy České republiky 1:10 000 v souřadnicovém systému S-JTSK. Digitální databázi ZABAGED vytváří, udržuje a garantuje zeměměřický úřad (ČÚZK). 

pokračovat ve čtení

je profesionál, který provádí měření bodů a objektů na zemském povrchu. Práce zeměměřiče je důležitá zejména pro katastr nemovitostí a stavební účely. ....

pokračovat ve čtení

Zeměměřický úřad (často nazývaný též geodetický úřad nebo katastrální úřad) je instituce, která se specializuje na měření, mapování a uchovávání geografických informací o pozemcích a jejich vlastnictví.

pokračovat ve čtení

Zpracování leteckých snímků pro výrobu map je důležitý proces, který vyžaduje specifické znalosti a technologie.

pokračovat ve čtení

je stanoven podle katastrálního zákona a příslušného prováděcího předpisu. Určuje, jakým způsobem je pozemek skutečně využíván. 

pokračovat ve čtení

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz