Chytrá mapová aplikace pro obce a města

Domů Chytrá mapová aplikace pro obce a města

PROPOJUJEME MAPY, KATASTR NEMOVITOSTÍ A DALŠÍ DATA DO JEDNOHO GEOPORTÁLU PRO EFEKTIVNÍ SPRÁVU OBCE

Informace z katastru nemovitostí, evidence obecního majetku, územní plán, technické sítě a spoustu dalších důležitých dat v interaktivní mapě s připojenými databázemi. GisOnline.cz je chytrá mapová aplikace, která pomáhá obcím spravovat majetek, vést nutnou dokumentaci i řídit procesy efektivně a z jedné platformy. Zbavte se zbytečného papírování a začněte spravovat majetek obce či města efektivně. Online z počítače, tabletu i mobilu, odkudkoliv, kdykoliv.

Mám zájem o mapovou aplikaci


HLAVNÍ VÝHODY CHYTRÉ MAPOVÉ APLIKACE GISONLINE.CZ

  • Všechna data přístupná z jednoho geoportálu obce, města
  • Pro úřad i veřejnost – sami zvolíte jaká data vidí veřejnost
  • Jednoduchá, intuitivní práce i bez zaškolení
  • Bez instalace SW, nákupu licencí a omezení počtu uživatelů
  • Levnější než instalovaný software, díky provozu v cloudu
  • Rychlá odezva díky poskytování z datového centra TopGis
  • Detailní a aktuální mapy vysoké kvality a rozlišení
  • Moderní a rychlý způsob pasportizace a evidence majetku
  • Efektivní způsob vedení povinné administrace
  • Vždy aktuální data s možností editace odkudkoliv

1/ K ČEMU CHYTROU MAPOVOU APLIKACI V OBECNÍ SPRÁVĚ VYUŽIJETE?

Geoportál GisOnline.cz je vytvořen s ohledem na konkrétní požadavky místních samospráv, obecních a městských úřadů a jejich odborů (stavební, majetkový, investiční, odbor životního prostředí, plánování).

Základní mapová aplikace pro obecní i městskou samosprávu je naplněna sadou přehledných a užitečných mapových vrstev. TopGis poskytuje v ceně geoportálu aktualizovanou ortofotomapu, topografickou mapu a základní mapu. Ze státních registrů pochází katastrální mapa ČUZK a data z RUIAN jako budovy a pozemky dle druhu, využití i bonity, přehled pozemků obce, či věcná břemena. Dle požadavků a lokálních možností zpřístupňujeme otevřená mapová data (např. LPIS, lesy, záplavová území, geologická data, či veřejná data krajských úřadů z WMS). Samozřejmostí jsou adresní místa, včetně vyhledávání.

Webovou mapovou aplikaci GisOnline.cz dle požadavků klienta naplníme převzatými podklady obce, města, či podklady z dříve používaných GIS systémů.  TopGis jako specialista na mapování a pasporty všechna v terénu pořizovaná data umí dodat i prostřednictvím geoportálu GisOnline.cz. Z jedné mapové aplikace a jednoho uživatelského účtu pak spravujete více připojených databází, aniž byste potřebovali vlastní datové úložiště či speciální software.

Výhodou takového řešení je, že veškerá uložená data jsou navzájem propojitelná. Mapová aplikace pak nabízí možnost vyhledávat napříč všemi prvky dle společného evidovaného parametru (např. datum vzniku, opravy, vlastník, poplatník, správce, barva, apod). Díky této možnosti má uživatel komplexní přehled a zároveň dochází k výrazné úspoře času a financí. Data již není třeba zadávat a spravovat duplicitně! Současně se otevírají zcela nové možnosti a pohledy na využití informací akumulovaných v jedné mapové aplikaci.

V praxi se vám geoportál obce či města bude hodit obzvlášť v následujících případech.

1/ PRÁCE S KATASTREM NEMOVITOSTÍ

RÚIAN (Registr územní identifikace adres a nemovitostí)

Chytrá mapová aplikace GisOnline.cz umožňuje snadné sestavování jednoduchých i kombinovaných dotazů nad veřejnou databází katastru nemovitostí. Funkce je dostupná v mapové aplikaci i bez přihlášení a umožňuje po vyhledání adresy prohlížet údaje z katastru nemovitostí prostřednictvím služby poskytované Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Stačí kliknutím vybrat parcelu na interaktivní mapě a kromě dalších užitečných vrstev hned vidíte všechny informace o parcele z katastru nemovitostí.

Plnohodnotný katastr nemovitostí pro úřad

Obce mají pro účely samosprávy nárok na katastrální data poskytovaná ČÚZK zdarma. TopGis je díky rámcové smlouvě s ČÚZK šiřitelem katastrálních dat. Tedy na základě smlouvy s obcí či městem úplná data katastru v mapové aplikaci GisOnline.cz aktualizuje každý měsíc. Aplikace pak umožňuje specifické filtrování, vyhledávání a další práce s katastrálními daty. Pomocí jednoduchého filtračního formuláře lze selektivně vyhledávat nebo kombinovat výběry dle údajů: vlastník, jeho rodné číslo / IČO, výměra, druh a využití pozemku nebo LV. Vyhledané parcely a budovy se zobrazují nad mapovými podklady (ortofoto, základní, či topografická mapa, katastrální mapa), které je možné zobrazovat jednotlivě, či jejich obsah v mapové aplikaci prolínat. Mapová aplikace umožňuje vyhledávat informace o parcele, budově či či vlastníkovi nemovitosti pomocí vyhledávacího pole. Rovněž lze vyhledávat přímo v mapě – pomocí grafického výběru (bodem, linií nebo plochou).

Nahlížejte do katastru nemovitostí přímo z interaktivní webové mapy. Vyhledávejte nemovitosti dle parcel či vlastníků, zobrazte parcely ve vlastnictví obce, editujte informace o parcelách, exportujte a tiskněte výřezy přímo z mapy, a když bude potřeba, nahlédněte přímo do ulice pomocí panorama (street view).

Vyzkoušet práci s katastrem v aplikaci GisOnline

2/ PROHLÍŽENÍ ZMĚN ÚZEMÍ OBCE ČI MĚSTA

Základní součástí mapové aplikace GisOnline.cz jsou aktualizovaná letecká mapa ČR v rozlišení 12,5 cm/pixel a přehledná základní mapa TopGis. Větší města pro dlouhodobé mapování rozvoje zpravidla pořizují lokální leteckou mapu s roční aktualizací. I ta nejmenší obec má možnost objednat snímkování lokality z dronu s následnou tvorbou ortofotomapy. Aktuální letecké mapy poskytují nezpochybnitelný obrázek o stavu lokality k datu. Je nad ním jednodušší přijímat rozhodnutí o potřebě a vedení technických sítí, umístění staveb, či jejich vzhledu. Výhodou geoportálu kromě současného zobrazení desítek dalších informací je garantovaná aktualizace map. Nemůže se vám tak stát, že rozhodujete nad pět let starými údaji, kterými v méně významných lokalitách disponují např. mapy Google.

3/ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V MAPOVÉ APLIKACI

Interaktivní zobrazení vedení inženýrských sítí usnadňuje rozhodování o správě, nákupu či prodeji parcel a na nich umístěných staveb. V geoportálu vaší obce GisOnline.cz může i veřejnost na jednom místě vidět elektrické vedení, plynovod, kanalizaci, vodovod, či vedení užitkové vody.  Mapy sítí jsou znázorněny ve vektorové podobě a nabízejí možnost interaktivity. Samozřejmostí je prohlížení nad leteckou nebo základní mapou, katastrální mapou, či vyhledávání podle adresy.

Stejnou agendu technických sítí v mnohem větším detailu pro svoji práci využije úřad obce či odborné úseky správy města. Kliknutím na určitý úsek sítě se zobrazí detailní informace, např. materiál, průměr, rok realizace, data revizí, fotografie výkopů, popis technických prvků, videa průzkumů, protokoly a geometrické plány. Záleží jen na obci jaká data si do databáze geoportálu připojí.

Vyzkoušet zobrazení inženýrských sítí v aplikaci GisOnline

4/ ÚZEMNÍ PLÁN A DRUHY POZEMKŮ

Přímo do webové mapové aplikace GisOnline.cz publikujeme územní plánovací dokumentaci vaší obce, městysu, města či celého ORP. Dodané podklady georeferencujeme tak, aby si vaši občané nebo investoři mohli prohlížet přesně umístěné výkresy územního plánu přímo nad katastrální mapou a ortofotomapou. Samozřejmostí je přepínání mapových vrstev ve zvolené lokalitě, či jejich prolínání.

Hlavní a vedlejší výkresy publikujeme v rastrové nebo vektorové podobě, včetně legendy využití funkčních ploch. Mapová aplikace umožňuje propojení i na textovou část – regulativy s podrobným popisem přípustného využití a definice zástavby v konkrétní lokalitě. K mapě lokalit lze připojit libovolné množství georeferencovaných příloh.

Při přípravě  změn územních plánů je výhodou uživatelská vrstva kreslení a poznámek. Přímo nad aktuální mapou obce zachytíte myšlenky, které může starosta obce sdílet a upravovat s pořizovatelem až do doby vyhotovení nového návrhu území. Publikací navržených změn územního plánu do geoportálu GisOnline.cz bezkontaktně poskytnete všechny informace k projednání a připomínkování občanům. Projednávání územních plánů s podporou webové mapové aplikace šetří čas a umožňuje posuzovat všechna data bezkontaktně, přitom z jednoho místa.

Mějte přehled o určení pozemku jednoduchým přepnutím mapové vrstvy a zobrazením legendy. Interaktivní zobrazení územního plánu a budoucích úprav usnadní práci s daty i komunikaci s občany.

Vyzkoušet práci s územním plánem v aplikaci GisOnline

5/ ZOBRAZENÍ PASPORTŮ A VEDENÍ EVIDENCE MAJETKU V MAPOVÉ APLIKACI

Pasport zeleně – Mapová aplikace GisOnline.cz zjednodušuje evidenci a údržbu zeleně v obci. Získáte a udržujete informace o rozmístění, zdravotním stavu a velikosti stromů či keřů ve vaší obci. Krom toho můžete obyvatelům a návštěvníkům nabídnout interaktivní mapu parků a odpočinkových zón s body zájmu, městským mobiliářem či místy ke sportovnímu vyžití nebo odpočinku. Zveřejněná data máte plně pod kontrolou a sami si určíte, které informace se mají zobrazovat veřejně a které jsou jen pro potřeby úřadu.

Pasport městského mobiliáře – Obec je ze zákona povinna udržovat přehled o množství a stavu jednotlivých prvků obecního majetku. Zadokumentovaný městský mobiliář (například veřejné lavičky, odpadkové koše nebo stojany na kola) jednoduše vedete v databázi mapové aplikace a zobrazujete nad aktuální leteckou mapou. V případě provedení pasportu mobilním mapováním archivujete navždy nezpochybnitelný dokument o stavu majetku k datu. Sledujete technický stav, posvítíte si na nelegální výlep reklamy a vandalismus.

Pasport komunikací a dopravního značení – Efektivní řešení pro evidenci stavu komunikací,  správu vozovek a dopravního značení. Upravujte přímo v mapové aplikaci polohy dopravního značení, aktualizujte technické údaje, evidujte opravy komunikací, výměnu značení, vkládejte dokumenty či doplňující fotografie.

Pasport  osvětlení obce  - Zákonnou dokumentaci veřejného osvětlení v obci můžete s pomocí mapové aplikace povýšit na skvělého pomocníka. Vrstva s pasportem lamp vám ukáže nejen typy a velikosti svítidel. Samozřejmostí je vizualizovat v mapě odlišnou barvou samostatné okruhy lamp, mít informaci o příkonech, stáří, či poslední revizi. Pro rychlejší aktualizaci tohoto pasportu lze využít snímků z mobilního mapování, které máte kdykoliv k náhledu v mapě. 

Pasport bilboardů a reklamy – Profesionální systém mobilního mapování také zaznamená všechny reklamní poutače na území obce k datu realizace. Prostřednictvím geoportálu získáte georeferencovaný přehled o umístění, množství a stavu všech identifikovaných reklamních ploch. Pomocí měření z panoramatického pohledu jednoduše zjistíte velikost ploch či z detailu identifikujete provozovatele plochy.

Pasport hřbitova – V geoportálu GisOnline.cz uživatelé vidí v letecké snímky, resp. ortofotomapu celé obce či města. Pro hřbitovy zpravidla pořizujeme detailní ortofotomapu ze snímků dronu. Ta ukáže detailní situaci až po jednotlivá hrobová místa ve vysokém rozlišení (až 1 cm/pixel). V detailnějších pasportech hřbitova se lze pohybovat i měřit pomocí náhledu panorama z mobilního mapování. Jednodušší provedení obsahuje alespoň fotografie náhrobků.  Specificky u hřbitovů nabízí GisOnline.cz pokročilé funkčnosti i pro celou správu hrobových míst on-line (viz. dále).

Více o pasportizaci majetku


2/ POKROČILÉ FUNKCE CHYTRÉ MAPOVÉ APLIKACE GISONLINE.CZ PRO OBCE A MĚSTA

Díky odborným znalostem, vlastnictví řady pokročilých technologií a vlastnímu vývojovému týmu jsme mohli nad mapovou aplikací GisOnline.cz vytvořit několik unikátních řešení, které zdokonalují a ještě zjednodušují práci s majetkem obcí a měst. Geoportál GisOnline.cz tak je v těchto ohledech neporovnatelný s konkurencí, byť poskytuje kvalitnější řešení za obdobných finančních podmínek.

1/ HŘBITOV ON-LINE

Nespokojte se s jednorázovým pasportem hřbitova – přeneste do modulu mapové aplikace celou agendu povinností provozovatele veřejného pohřebiště. V případech, kdy papírová či tabulková evidence přestává být dostačující, získáte zmapováním hřbitova detailní přehled o počtech a rozmístění hrobů. V databázi připojené k mapové aplikaci můžete měnit jednoduše nájemce, evidovat předpisy nájmu i generovat smlouvy na pronájem.

Generování smluv je obdobou hromadné korespondence, kdy k vrstvě hrobu je připojena šablonu ve formátu docx  s předdefinovanými poli pro informace o pronajímaném hrobu, nájemci, ceně za pronájem, atd. Tato pole načítají informace z atributové tabulky vybraného hrobu. Skeny podepsaných smluv pak lze rovněž připojit k příslušnému hrobovému místu. Systém hřbitov on-line v GisOnline.cz umí pracovníka úřadu automaticky upozornit na změny platnosti nájemních smluv či neuhrazení nájmu. Elektronický hřbitov je vašim jedinečným pomocníkem a nevyžaduje již žádné souběžně vedené agendy. Nicméně, pokud chcete být konzervativní, umíme pasport hřbitova propojit i s existujícími agendovými systémy obce, které neobsahují mapy (například Gordic).

Aplikace hřbitov on-line poskytuje nastavitelný rozsah informací pro veřejnost. Návštěvníci v počítači, tabletu, či mobilu vidí nad mapou volné hroby a limitované osobní údaje k obsazeným hrobům, ve kterých jde vyhledávat.

Vyzkoušet pasport hřbitova v mapové aplikaci GisOnline.cz

2/ INVENTARIZACE NEMOVITOSTÍ

Účelem modulu inventarizace parcel obce je především úspora časových a materiálních nákladů obce a zefektivnění správy dat z katastrálního úřadu. Zákon o účetnictví stanovuje obcím a městům povinnost periodické inventarizace k datu sestavení účetní závěrky. Modul inventarizace umožňuje obcím vést v databázi připojené k mapové aplikaci průběžný přehled. Spolu s každou měsíční aktualizací dat katastru může úřad průběžně zpracovávat změny ve vlastnictví, rozměrech, či parametrech pozemků. Parcely lze intuitivně editovat, pořizovat, vyřazovat z evidence. Samozřejmostí jsou statistické funkce, tisky, či export. GisOnline.cz touto prémiovou funkčností z podnětu samotných uživatelů zjednodušuje práci při každoročních účetních uzávěrkách.

Více o modulu inventarizace pozemků

3/ MĚŘENÍ Z PANORAMAT A ZE ŠIKMÝCH SNÍMKŮ

Panoramatická vrstva mapy pořízená systémem mobilního mapování TopGis umožňuje nejen vhled do lokality, ale i přesné měření pomocí jednoho z pokročilých nástrojů mapové aplikace GisOnline.cz. Změřte rozměr vchodu do budovy, vjezdu, sklon chodníku nebo třeba přesnou polohu (souřadnice X,Y,Z) dopravní značky. Na stejném principu naše mapová aplikace umožňuje vektorizovat nasnímané objekty. Přesné pasporty tak můžeme z dříve pořízených panoramatických či šikmých snímků zpracovávat postupně v klidu kanceláře.

TopGis disponuje rovněž flotilou letadel a vlastním systémem šikmého snímkování. Letadla pak snímkují lokalitu tak, že v každém místě vzniká jeden kolmý a čtyři šikmé snímky. Po zpracování a tringulaci je z šikmých snímků možné nahlížet do detailů vnitrobloků ve městě nebo přesně změřit libovolné linie či plochy. Šikmé snímky zobrazené v GisOnline.cz jsou velmi užitečným nástrojem pro ověření podmínek v lokalitě „od stolu“, tedy bez nutnosti fyzického měření přímo v terénu. (Pro vyzkoušení navštivte vzorový projekt a vpravo nahoře zvolte funkčnost domu s hvězdičkou – pak již stačí jen kliknout do mapy a měřit)

Prohlédnout detailní šikmé snímky v mapové aplikaci GisOnline.cz

3/ NEMÁTE DATA? POSBÍRÁME JE ZA VÁS!

Pro efektivní práci s daty pro potřeby správy, plánování a evidence majetku umíme zajistit jejich sběr přímo v terénu systémem mobilního mapování TopGis. Jedná se o rychlý způsob získání detailní fotodokumentace v rozlišení až 100 MPX v každém panoramatu. Oproti ručnímu mapování je mobilní mapování násobně rychlejší a získaná data v kombinaci s naší aplikací GisOnline.cz značně zefektivní budoucí správu majetku.

Více o mobilním mapování TopGis najdete v článku o pasportech.

Mám zájem o mapovou aplikaci

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz