Realizujeme digitální technické mapy

Domů Realizujeme digitální technické mapy

Digitální technická mapa ČR je novým projektem, který od 1.7.2023 přináší povinnosti krajům, obcím i firmám spravujícím technickou infrastrukturu. S pomocí TopGis vysoce přesná data DTM pořídíte, můžete je spravovat a plnit jednoduše zákonné povinnosti.

DTM ČR | Digitální technická mapa České republiky

Digitální technická mapa České republiky (DTM ČR) je je komplexním informačním systémem, který obsahuje data popisující technickou a dopravní infrastrukturu krajů. Podle českého stavebního zákona patří do veřejné infrastruktury v územním plánování TI (technická infrastruktura zahrnující vodovody, kanalizace, elektrická zařízení, plynovody, telekomunikační sítě a veřejné osvětlení) a DI (dopravní infrastruktura zahrnující silnice, železnice, letiště a městskou dopravu). DTM ČR se skládá z digitálních technických map 14-ti krajů. Nedávná novelizace zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví ukládá vlastníkům infrastruktur povinnost vložit relevantní data do DTM ČR v termínu ostrého provozu odloženém nyní na 1.7.2024. 

Očekává se, že Digitální technické mapy (DTM) významně přispějí ke zjednodušení stavebního řízení. Poskytnou na jednom místě přesné a aktuální informace o existující technické a dopravní infrastruktuře v dané lokalitě. Díky tomu mohou z krajských DTM projektanti, stavební inženýři a další zainteresované strany rychle a efektivně získat potřebné informace pro plánování a realizaci stavebních projektů. 

Centrální přístup k digitálním technickým mapám prostřednictvím DMVS získají také stavební úřady. Podstatně zjednodušit a zrychlit by se tedy mělo i posuzování stavebních záměrů.

Výhody z používání dat z DTM krajů získají také vlastníci a správci technické infrastruktury, jako jsou vodárny, plynárny, teplárny, elektrárny, technoparky a obce. Díky přesným a aktuálním datům mohou efektivněji spravovat a plánovat svou infrastrukturu, což vede k optimalizaci nákladů a zvyšování bezpečnosti.

V kontextu zjednodušení stavebního řízení může Digitální Technická Mapa ČR tedy přinést významné výhody pro všechny zúčastněné strany, od vlastníků a správců technické infrastruktury po projektanty, stavební firmy a úřady.

Několik klíčových výhod DTM v kontextu stavebních řízení a územního plánování:

 • Rychlý přístup k datům: DTM umožňuje rychlý a snadný přístup k datům o technické infrastruktuře, což může zkrátit dobu potřebnou pro přípravu projektové dokumentace.
 • Přesnost informací: Díky pravidelným aktualizacím a údržbě dat je informace v DTM aktuální a přesná, což minimalizuje riziko chyb v projektové dokumentaci.
 • Zjednodušení komunikace: Vlastníci a správci technické infrastruktury mohou snadno sdílet informace s projektanty a stavebními firmami prostřednictvím DTM, což zjednodušuje komunikaci a koordinaci během stavebního procesu.
 • Podpora rozhodování: DTM může být využito jako nástroj pro podporu rozhodování při výběru optimálního umístění nových staveb nebo rekonstrukcí existujících objektů.

Digitální technická mapa města Telč v mapové aplikaci od společnosti TopGis

Digitální technická mapa města Telč od společnosti TopGis v systému GisOnline

Jak se vytváří v ČR Digitální technické mapy?

Digitální technická mapa vzniká procesem sběru, zpracování a vizualizace geografických dat do digitální podoby. Celý proces vytváření digitální technické mapy je závislý na přesnosti a kvalitě sbíraných dat a jejich precizním vyhodnocení. DTM krajů většinou byly v prvním kole pořizovány následujícími způsoby:

 1. Konsolidace existujících dat dodaných krajem, městy, či správci technických sítí. Získaná data byla ověřena z hlediska kompletnosti souřadnic X, Y, Z a po jejich porovnání s obrazovými daty nebo situací v terénu došlo k jejich zatřídění do databáze, nebo jen pomocných vrstev DTM.
 2. Nové mapování polohopisu v obcích (zejména silniční infrastruktura a přiléhající domy). Využívali jsme technologii stereofotogrammetrického vyhodnocení z leteckých měřických snímků 5 cm/px. Tato technologie umožňuje hromadné zpracování dat, včetně pohodlného vyhodnocování dat u PC nezávislého na ročním období a počasí.
 3. Nové mapování dopravní infrastruktury v extravilánu. Silnice většiny krajů byly od roku 2022 posety tisícovkami vlícovacích bodů (2 bílé čtverečky vedle sebe), které přesně zaměřili geodeti.  Následoval nájezd silniční sítě auty vybavenými LIDARem a panoramatickými kamerami. Výsledná obrazová a bodová data bylo prostřednictvím vlícování možné přesně umístit do souřadnic. Hranice a středy silnic pak mohly být již v PC zaměřeny s geodetickou přesností ve III. třídě.
 4. Detailní mapování mostů a propustků. Vzhledem k tomu, že uvedené prvky nemohly být logicky zachyceny a zaměřeny na povrchu z letadla nebo mapovacího auta, bylo nutné využít jinou metodu. Naši specialisté pak většinou využívali stacionární nebo ruční skener s GPS jednotkou, se kterým bylo nutné navštívit všechna mapovaná místa. (Často by se hodila i mačeta nebo motorová pila.) Podstatné je, že v přesně vlícovaném mračnu LIDAR bodů bylo možné s několikacentimetrovou přesností identifikovat celý profil mostu a umístit je ve výkresech se souřadnicemi X, Y a Z. 

Základ digitálních technických map krajů vznikal většinou v roce 2022 a 2023 s cílem přispět ke zlepšení procesů stavebního zákona a řízení. V první fázi došlo ke sběru, ověření a konsolidaci existujících dat, následovalo nové mapování vybraných lokalit. Přesné a plošné mapování krajů bude muset pokračovat v dalších letech. Data pro DTM vytvářela řada GIS a geodetických společností. Pro nové mapování bylo zpravidla nutné letecké snímkování krajů a vznik detailní ortofotomapy.

Společnost TopGis se účastnila  na vytváření digitální technické mapy v několika krajích: např. Jihomoravský kraj, Vysočina, Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj. Prováděli jsme rovněž kontrolní měření, či konzultace technickým dozorům či zadavatům. 

V čem je DTM ČR unikátní a kdo ji využije? 

Digitální technická mapa je unikátní svou schopností zobrazit a spravovat technické informace o geografickém prostoru v digitální formě. Tato mapa obsahuje detailní informace o infrastruktuře, pozemcích, budovách, dopravě a dalších technických prvcích v daném území. Klíčovou vlastností digitální technické mapy je schopnost zobrazovat a analyzovat různé druhy technických dat ve spojení s geografickými informacemi.

V České republice je digitální technická mapa využívána zejména místními samosprávami, úřady, inženýrskými firmami, architekty, urbanisty a dalšími profesionály, kteří se zabývají plánováním, výstavbou, údržbou a rozvojem městské a venkovské infrastruktury. Tato mapa je cenným nástrojem pro městské a obecní plánování, inženýrské a stavební práce, katastr nemovitostí, dopravní plánování a energetika a vodohospodářství.

Co je to Digitální mapa veřejné správy?

DMVS je informační systém s mapami celé ČR vyvíjený a provozovaný ČUZK. Zjednodušeně řečeno jde o kombinaci Ortofotomapy, Katastrální mapy, Digitální technické mapy. V této části bude systém DMVS integrovat 14 krajských DTM (kraje ČR a Praha) a bude vykonávat nezbytné úkony na centrální úrovni. Všechna data DTMky za celé Česko tedy nakonec budou od 1.7.2024 centrálně dostupná v DMVS. Tento centrální informační systém bude obousměrně synchronizován se systémy jednotlivých krajů.

DMVS - Digitální mapa veřejné správy

Co vše obsahuje státní Digitální Mapa Veřejné správy?

Legislativa a právní normy pro digitální technické mapy

Zákon č. 47/2020 Sb.

kterým „se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony“ a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o (stavební zákon)

Hlavní pojmy zákona jsou:

 1. Definice digitální technické mapy: Jedná se o databázový soubor obsahující údaje o dopravní a technické infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních a technických objektech a zařízeních, které zobrazují a popisují jejich skutečný stav, a údaje o záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury.
 2. Digitální technická mapa kraje: Mapa inženýrských sítí je vedena pro území kraje a slouží zejména pro účely územního plánování, přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb. Správcem digitální technické mapy kraje je krajský úřad v přenesené působnosti.
 3. Digitální technická mapa obce: Mapa může být vedena i pro území obce a může obsahovat údaje o dalších zařízeních a objektech, které nejsou obsahem digitální technické mapy kraje.
 4. Digitální mapa veřejné správy: Tato mapa je tvořena propojením celorepublikové katastrální mapy, ortofotomapy a digitálních technických map krajů.

Vyhláška o digitální technické mapě kraje č. 393/2020 Sb.

která se týká DTM kraje a stanovuje následující:

 1. Detaily DTM kraje: Vyhláška upravuje strukturu a obsah digitální technické mapy kraje, charakteristiky přesnosti údajů o poloze a výšce objektů a zařízení, zjednodušený způsob vedení údajů, údaje, které stavebník předává do mapy při vzniku, změně nebo zániku objektu nebo zařízení, výměnný formát mapy, formy a podmínky poskytování údajů z mapy, obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury a obsah seznamu editorů mapy.
 2. Obsah digitální technické mapy: Mapa obsahuje údaje o objektech a zařízeních dopravní a technické infrastruktury a o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech. Tyto údaje zahrnují druh, vlastnosti, vlastníka, správce nebo provozovatele, údaje o umístění a průběhu, identifikační číslo stavby, identifikátor změny, osoby oprávněné k editaci a další.
 3. Údaje o umístění a průběhu objektů a zařízení: Tyto údaje zahrnují informace o poloze, výšce a vztahu k povrchu a k jiným objektům.
 4. Zjednodušený způsob vedení údajů: Pokud údaje o dopravní a technické infrastruktuře nedosahují požadované úplnosti, vedou se zjednodušeným způsobem.
 5. Předávání údajů o změnách: Stavebník předává údaje o změnách v digitální technické mapě prostřednictvím jednotného rozhraní.
 6. Jednotný výměnný formát: Slouží k předávání údajů do a z digitální technické mapy.
 7. Poskytování údajů z digitální technické mapy: Údaje z veřejné části mapy lze nahlížet prostřednictvím aplikace dostupné na portálu.

Kdo nebude zapojen do DTM, nebude mít nárok na ochranu stávající infrastruktury. Nový stavební zákon (platný od 1.7.2024) v §64 ukládá vlastníkům technické infrastruktury zodpovědnost za náklady způsobené nesprávnými nebo neaktuálními daty o jeho infrastruktuře v DTM ČR.

Obsah DTM krajů a ČR

Obsah Digitální technické mapy - jaké objekty a vlastnosti se evidují?

Podle českého stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se TI (technická infrastruktura) a DI (dopravní infrastruktura) zahrnují do tzv. "vymezení veřejné infrastruktury" v územním plánování.


Technická infrastruktura (TI):

 1. Vodovody: sítě pro rozvod pitné a užitkové vody.
 2. Kanalizace: sítě pro odvádění a čištění odpadních vod.
 3. Elektrická zařízení: elektrické sítě a zařízení pro distribuci elektrické energie.
 4. Plynovody: sítě pro rozvod zemního plynu.
 5. Telekomunikační sítě: zařízení pro přenos dat, včetně telefonních a internetových sítí.
 6. Teplovody: zařízení pro rozvod tepla.
 7. Veřejné osvětlení: sítě a zařízení pro osvětlování veřejných prostor.

Dopravní infrastruktura (DI):

 1. Silnice a dálnice: komunikace pro motorová vozidla.
 2. Železnice: tratě pro vlaky, včetně stanic a terminálů.
 3. Letiště: zařízení a infrastruktura pro leteckou dopravu.
 4. Přístavy: zařízení pro námořní a říční dopravu.
 5. Městská a příměstská doprava: tramvajové, trolejbusové a autobusové sítě.
 6. Cyklostezky: komunikace pro cyklisty.
 7. Chodníky a pěší zóny: komunikace pro pěší.

Pokud hodláte pořizovat plošně jakákoliv nová data do vašich DTM kraje, města, či obce, obraťte se na osvědčené odborníky. Společnost TopGis provádí plošné snímkování, či skenování a disponuje dostatečnou kapacitou na zpracování dat a jejich předání v jednotném výměnném formátu.

MÁME ZÁJEM O MAPOVÁNÍ PRO DTM

Pokud jste zástupcem obce a nemáte ještě digitální technickou mapu, můžeme s vámi spolupracovat na pořízení dat. 

Chcete-li existující data  digitální technické mapy vaší obce propojit se svými daty, můžete komfortně využívat naši mapovou aplikaci Gisonline. Pro správu majetku potřebujete pasporty, které DTM nenahradí. Pro územní plánování na úrovni obce či města potřebujete detailnější data, než nařizuje zákon o DTM. Navíc DTMka je projekt pouze pro technické účely, komfortní komunikaci a informování občanů vám zajistí webová mapová aplikace

MÁME ZÁJEM O DTM V MAPOVÉ APLIKACI


KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz