DTM pro obce

DTM obce či města je nižší jednotkou DTM kraje. Na základě nových úprav zákona o zeměměřictví stát od pololetí roku 2023 požaduje, aby obce a města do digitální technické mapy kraje vkládaly geodeticky přesná data. Obce mají povinnost poskytovat informace o objektech, zařízeních a sítích, které jsou součástí této DTM. V obdobné roli jako energetické společnosti mají obce povinnost udržovat mapové záznamy o dopravně - technické infrastruktuře (DTI). 

Této povinnosti žádná obec či město neunikne - nicméně může ji elegantně splnit prostřednictvím služeb třetí strany. V případě, že obec rozhodne zavést rozšířený mapový portál GisOnline.cz, je součástí služby TopGis přenos obecních dat DTM v jednotném výměnném formátu do DTM příslušného kraje. Obec pak bez větších starostí plní roli editora údajů týkajících se dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve svém vlastnictví, zodpovědného za správnost a aktuálnost těchto údajů. 

Za správnost, úplnost a aktuálnost dat třetích stran předaných obcemi (editorům ZPS) je zodpovědný stavebník, potažmo jeho Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI). Data od těchto subjektů podle nového stavebního zákona vybírá stavební úřad obce, či města.

GisOnline.cz umožní propojit údaje dopravní a technické infrastruktury s ortofotomapami, topografickými mapami, pasporty a dalšími daty, dokonce některá data zobrazit ve 3D. Je na místě se ptát proč by obec měla mít mapový portál, když budou DTM data v DTM ČR, nebo DMVS? Nikoliv, je nutné vidět, že DTM je celostátní projekt, v němž zřizovatel kvůli budoucímu objemu dat musel udělat desítky kompromisů! 

Přínosy digitálních technických map pro obce a města

 • Zjednodušení přístupu k údajům o dopravní a technické infrastruktuře od různých správců této infrastruktury. Všechny údaje od různých správců budou shromážděny v jednotné databázi digitální technické mapy kraje (DTM). Obce nebudou muset uzavírat smlouvy se všemi správci a nebudou zatěžovány pravidelným sběrem těchto dat. 
 • Zajištění dostupnosti aktuálních informací o základní polohopisné situaci (ZPS) a dopravní a technické infrastruktuře (DTI). Tyto informace jsou důležité pro plánování investic, přípravu projektů vlastních staveb, územní plánování a rozvoj regionu, stejně jako pro zabezpečení bezpečnosti a krizového řízení.
 • Centralizace údajů o základní polohopisné situaci (ZPS) v jednom místě. Všichni zainteresovaní budou povinni sdílet data na tomto místě.
 • Centralizace dat o dopravní a technické infrastruktuře (DTI) v majetku obcí. Všichni správci této infrastruktury budou povinni sdílet data na této společné platformě.
 • Možnost sdílení dat napříč různými úřady ve veřejné správě.
 • Zajištění dostupnosti informací o dopravní a technické infrastruktuře (DTI) pro potřeby krizového řízení a řešení mimořádných událostí.

DTM kraje

Digitální technická mapa (DTM) je geografický databázový soubor, který obsahuje informace o vybraných přírodních, stavebních, inženýrských a technických objektech a zařízeních. DTM eviduje skutečný stav těchto objektů a zařízení, ochranná pásma, oblasti působnosti správců dopravní a technické infrastruktury a plány na dopravní a technickou infrastrukturu. 

DTM představuje základní stavební kámen celostátní digitalizace stavebního řízení. Zavedením DTM dojde k významnému zlepšení v oblasti využívání informací o technické infrastruktuře a dalších stavebních a technických objektech. 

Povinnosti obcí vůči DTM kraje

Zákon č. 88/2023 Sb. uložil krajům povinnost vést DTM. Správcem DTM kraje je krajský úřad v přenesené působnosti. Obsah DTM je stanoven vyhláškou č. 186/2023 Sb., kterou vydal Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Obce a další vlastníci technické infrastruktury mají povinnost poskytnout krajům součinnost při plnění DTM daty. Obce jsou zodpovědné za aktualizaci dat o vlastních sítích technické infrastruktury. Od 1. 7. 2024 jsou obce povinny vkládat data o technické infrastruktuře v jednotném výměnném formátu DTM přes portál IS DMVS, který bude spravovat ČÚZK.

Digitální technická mapa obce v mapové aplikaci Gisonline.cz

Digitální technická mapa dopravní a technické infrastruktury provozovaná kraji podle zákona č. 47/2020 Sb. novelou o zeměměřictví s platností od 1. 7. 2022. Všichni vlastníci infrastruktury (vč. obcí a měst) budou mít za povinnost nejpozději 30.6.2024 předávat údaje o svých sítích či dopravní infrastruktuře přímo do digitální technické mapy příslušného kraje.

Vzhledem k tomu, že běžný starosta obce, či pracovník na městském IT oddělení zpravidla nemá detailní povědomí o struktuře dat DTM. Obce či města využívají odborné firmy či osoby s ověřením ÚOZI, aniž by často dokázali jejich data zkontrolovat a převést do jednotného výměnného formátu. V tuto chvíli je výhodné využít služby specialisty, např. TopGis. Data je možné připojit k běžnému mapovému portálu obce a umožnit jejich synchronizaci.

Proč modul DTM v mapové aplikaci GisOnline.cz obce? 

 • Převezmeme za vás povinnosti vycházející z vyhlášky o digitální technické mapě 393/2020 Sb.
 • převezmeme digitálních data od zpracovatele, provedeme jejich kontrolu
 • převedeme data do požadovaného formátu (JVF - jednotný výměnný formát DTM)
 • umístíme data na krajský portál DTM
 • vložíme data do projektu GisOnline Vaší obce.

  MÁM ZÁJEM O DTM V MAPOVÉ APLIKACI

  Nemá vaše obec ještě data DTM?

  Pro více informací  konzultujte situaci s vašim krajským úřadem, nebo s odborníky v TopGis, který pro vás najde nejvhodnější řešení.

  • Podle strategie příslušné krajské DTM můžete využít mapování v roce 2024, či 2025, které bude probíhat v rámci druhého kola pořizování dat DTM
  • Data dopravní infrastruktury obce můžete s přesností odpovídající DTM pořídit v rámci některého dotačního programu MMR. Konkrétní možnosti s vámi rádi budeme konzultovat.
  • Pokud jsme v minulosti realizovali naše přesné pasporty s pomocí mobilního mapování, můžeme data DTM vytvořit zpracováním z minulých dat obce. .

   MÁME ZÁJEM O POŘÍZENÍ DAT PRO DTM OBCE

< Přejít zpět na DTM

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz