Územní plán je soubor územně plánovací dokumentace, která se klade za cíl uspořádat racionálně území města či obce a určit jeho využití. Takový plán by měl naplnit potřeby současné generace a umožnit rozvoj a zvýšení životní úrovně generacím příštím. ÚP má za cíl najít vyvážený poměr území pro současnou a budoucí výstavbu, stejně jako pro podnikání i pro občany obývající řešené území.

Územní plán ve fázi jeho návrhu nezohledňuje vlastnické poměry v daném území. Proto mohou vlastníci dotčených pozemků podávat připomínky a námitky. Ty mají být reflektovány v dalších etapách tvorby, či změny územního plánu.

Účel územního plánu a možnost jeho změny

Územní plán je koncepčním dokumentem města či obce. Dle ÚP v dané oblasti musí postupovat stavebníci (majitelé pozemků) i stavební úřady. Většina měst a obcí umožňuje vedle návrhu nového územního plánu či periodických změn celého územního plánu provést i lokální změnu v menším vymezeném území. Změny územního plánu většinou prověřuje územní studie a projednává je finálně zastupitelstvo obce, či města.

Projednávání změn územního plánu je ideální vidět v mapové aplikaci. Zastupitelé či starosta tak vidí všechny souvislosti řešeného území ze všech pohledů. Zároveň mohou s řešitelem územního plánu přímo nad mapou sdílet své připomínky a poznámky. Občané pak vidí lokalitu z leteckého pohledu i panoramatickým náhledem do ulic. Součástí mapové aplikace s územním plánem je možnost náhledu do katastru nemovitostí, včetně vyhledávání detailů parcel.