Císařské otisky

Domů Slovník Císařské otisky

Císařské otisky jsou historické mapy vytvořené v letech 1764 až 1768 v rámci tzv. Císařského mapování. Toto mapování bylo provedeno na základě rozhodnutí císaře Josefa II. a mělo za cíl zmapovat území Česka, Moravy a Slezska. Cílem bylo vytvořit přesné mapy pro administrativní a ekonomické účely, zejména pro potřeby katastru nemovitostí. Mapování prováděl K.k. Militärgeographisches Institut, což byla instituce založená v roce 1769 v rakouské monarchii. jsou vytvořeny ve měřítku 1:28 800 a jsou považovány za významný kartografický počin.

Přestože jde o ručně kreslené mapy, císařské otisky jsou oceňované pro svou vysokou přesnost a detailnost. Práce na těchto mapách byla prováděna i s ohledem na vojenské potřeby, a proto zahrnovala důkladné zaměření reliéfu, geografických rysů, sídel a cest. Zaměřování terénu probíhalo pomocí trigonometrie a měření vzdáleností, což bylo v té době inovativní technikou. Císařské otisky jsou zároveň zajímavým svědectvím o historickém vývoji mapování a technologických pokrocích. Jejich vznik předcházel rozvoj moderních geodetických metod a technologií, které byly i ve dvacátém století běžně používány při tvorbě map. Některé postupy a metody mapování z doby císařských otisků se využívají dodnes, i když je výroba map digitální.

Mapy stabilního katastru

Právě mapy císařských otisků byly plošně v České republice digitalizovány z dotací za účasti Národního památkového ústavu a laboratoře geoinformatiky Masarykovy univerzity. Tyto mapy obcí ČR jsou tudíž volně dostupné přes archív map ČÚZK. S ohledem na kvalitu a přesnost těchto map se někdy císařským otiskům říká také císařské katastrální mapy.

Pokud o tyto historické mapy císařských otisků bude mít zájem jakákoliv obec, či město, může tuto mapovou vrstvu získat spolu s aktuálními mapami ve svém geoportálu Gisonline.cz. Budete tak mít k dispozici mapovou aplikaci sloužící pro komunikaci s občany i pro správu majetku obce. V této aplikaci budou pro všechny uživatele císařské otisky online - tedy budete moci měnit aktuální mapu za historickou a porovnávat vývoj obce v čase. 

Císařské otisky vs. vojenské mapování

Zatímco císařské otisky se zaměřovaly převážně na administrativní a ekonomické účely, vojenské mapy byly vytvářeny primárně pro potřeby armády a strategického plánování.

Vojenské mapování se rozděluje do několika fází, které byly prováděny v průběhu 18. a 19. století. Jedná se o systematické mapování území vojenskými jednotkami s cílem získat přesné a aktualizované mapy pro vojenské operace. Vojenské mapy byly vytvářeny vojenskou topografickou službou a používaly různé techniky, včetně triangulace, geodetických měření a terénního průzkumu. Vojenské mapy se zaměřovaly také na identifikaci strategických lokalit, navigace a plánování taktických operací. Měřítko vojenských map se v různých lokalitách mohlo lišit, vznikaly například 1:25 000 nebo 1:75 000.

1. vojenské mapování

První vojenské mapování, známé také jako josefské mapování, probíhalo v letech 1764-1768 a 1780-1783 s měřítkem 1:28 800. Jako základní podklad byla použita tzv. Müllerova mapa, která byla zvětšena do tohoto měřítka. Důstojníci vojenské topografické služby se při mapování pohybovali po krajině na koních a využívali metodu "a la vue", tedy mapování "od oka" pouhým pozorováním v terénu. Za jedno léto dokázal jeden důstojník zmapovat až 350 čtverečních kilometrů.

Při sestavování map chyběla finančními a časovými důvody síť přesně určených trigonometrických bodů. Tím pádem se nepodařilo vytvořit přehlednou mapu monarchie s kvalitní geometrickou strukturou, a kresba mapy se často nedávala jednoznačně dohromady a docházelo k jejímu poškození nebo překryvu.

Zvláštní pozornost byla věnována komunikacím, jako jsou císařské silnice, řeky, potoky a umělé vodní kanály, stejně jako využití půdy, například orné půdy, louky a pastviny, a různým typům budov, včetně kostelů a mlýnů. Barevné rozlišení na mapách umožňovalo snadnou identifikaci jednotlivých prvků, které byly ručně kolorovány.

Současně s vytvářením map probíhalo také vojensko-topografické popisování území, který obsahoval informace, které nebyly zahrnuty přímo na mapě. Tento materiál byl vypracován pro území Čech a obsahuje 19 rukopisných svazků.

Význam prvního vojenského mapování spočívá nejen v jeho detailnosti, měřítku a obsáhlém písemném popisu, ale také v době, kdy bylo vytvořeno. Mapy zachycují území Čech, Moravy a Slezska jako celek před průmyslovou revolucí, v období největšího rozkvětu kulturní barokní krajiny a její nejvyšší diverzity.

2. vojenské mapování

Před zahájením 2. vojenského mapování probíhala vojenská triangulace, která sloužila jako geodetický základ tohoto projektu. V porovnání s 1. vojenským mapováním tedy 2. vojenské mapování dosáhlo vyšší přesnosti. Jako podklad byly použity mapy Stabilního katastru v měřítku 1:2 880, což mělo pozitivní vliv na přesnost vytvořených map. Na základě výsledků tohoto mapování byly vytvořeny generální mapy (1:288 000) a speciální mapy (1:144 000).

Obsah mapy je v podstatě stejný jako u 1. vojenského mapování, s výjimkou přidání výšek trigonometrických bodů udávaných ve vídeňských sázech. Nicméně zobrazovaná situace se výrazně liší. Mapy 2. vojenského mapování byly vytvořeny v době průmyslové revoluce a rozvoje intenzivního zemědělství. Během 100 let se zvýšila výměra orné půdy o 50 % a lesní plochy dosáhly historicky nejnižšího rozsahu na území České republiky.

3. vojenské mapování

Františko-josefské mapování, známé také jako III. vojenské mapování, probíhalo v letech 1876-1878 pro Moravu a Slezsko a v letech 1877-1880 pro Čechy. Tento projekt vznikl v důsledku nedostatečnosti Františkova mapování, které nepostačovalo požadavkům rakouské monarchie na přesné a aktuální mapy. Jako základní podklad byly opět použity katastrální mapy. Ve srovnání s II. vojenským mapováním bylo vylepšeno znázornění reliéfu, a to nejen pomocí šrafování, ale také přidáním vrstevnic a výškových kót.

Výsledkem tohoto mapování jsou kolorované topografické sekce. Na jejich základě byly vytvořeny speciální mapy (měřítko 1:75 000) a generální mapy (měřítko 1:200 000), které již byly tištěny ve černobílém provedení. Po vzniku samostatného Československa byly mapy předány z Vídně do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze. Speciální mapy byly upraveny a nadále používány v armádě až do roku 1956, zatímco původní kolorované sekce se vytratily z povědomí kartografické veřejnosti.

Po mnoha letech byla část těchto mapových děl nalezena v Mapové sbírce Univerzity Karlovy Praha a byla digitalizována agenturou ochrany přírody a krajiny v Brně. Celkem bylo identifikováno 234 mapových listů. Ve 3. vojenském mapování daleka tak nejsou k dispozici mapy celé České republiky

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz