Bonitovaná půdně-ekologická jednotka je základní definiční a oceňovací jednotka produkční schopnosti zemědělské půdy. BPEJ lze nazvat úřední cenou zemědělské půdy. Pozemkům ve všech katastrálních územích ČR je v příloze vyhlášky č. 441/2013 Sb přiřazena konkrétní výše BPEJ kódu.

BPEJ je vyjádřeno pětimístným číselným kódem, který označuje půdní a klimatické podmínky, potažmo “kvalitu půdy” a tím i prodejní cenu půdy:

  • První číslo označuje klimatický region,
  • Druhé a třetí číslo vyjadřuje půdní jednotku,
  • Čtvrté číslo vyjadřuje sklonitost a expozici,
  • Páté číslo vyjadřuje skeletovitost a hloubku půdy.
  • (Tento pětimístný kód najdete v listu vlastnictví v odstavci “Seznam BPEJ”)

Bonitovaná půdně-ekologická jednotka se používá například pro vyčíslení výše poplatku za odnětí zemědělské půdy, hodnocení záborů půdy. Rovněž pro ocenění pozemků za účelem daně z nabytí nemovitostí. Správcem databáze BPEJ je Státní pozemkový úřad.