Digitální model terénu - Digital Terrain Model

Domů Slovník Digitální model terénu - Digital Terrain Model

Digitální model terénu (česky DMT, anglicky DTM) je digitální zobrazení reliéfu zemského povrchu po očištění o vegetaci a objekty vzniklé lidskou činností. Digitální model terénu zachycuje výškové informace o různých bodech v určitém prostorovém rozsahu. Tento model je tedy fakticky schématickou 3D mapou v jednom z nejhrubších provedení. V provedení s vegetací a objekty jde o digitální model povrchu, jehož charakteristiku najdete v jiné sekci.

Model může být vytvářen v různé přesnosti, resp. detailu. Pro celé území České republiky je například státní model terénu zajišťovaný ČUZK nazýván Digitální model reliéfu" a k datu jeho výroby (rok 2016) byl deklarován jako model se střední chybou výšky 0,3 metru. Tvar terénu je vytvořen přírodními vlivy, jako jsou kopce a říční koryta, a také lidskou činností, jako jsou hráze a vyhloubeniny. Vzhledem k tomu musí být digitální model terénu aktualizován. U modelů terénu měst či menších lokalit se můžeme setkat s větší přesností, resp. menší chybou a rovněž s častější aktualizací.

Tento terénní model je vytvářen pomocí geodetických, topografických a geografických dat, která jsou získávána různými metodami, jako jsou družicové a letecké snímky, laserové skenování terénu (LIDAR), terestrická měření a další.

DMT je tvořen sítí bodů, kde každý bod obsahuje informace o své výšce nad referenčním geoidem nebo referenčním ellipsoidem. Tyto body jsou následně propojeny a vytvářejí plynulý digitální povrch terénu. DMT se používá v různých oborech, jako jsou geografické informační systémy (GIS), urbanistika, stavebnictví, hydrologie, ochrana životního prostředí, analýza eroze, tvorba map a mnoho dalších.

Digitální model terénu (DMT) hraje klíčovou roli při výrobě ortofotomap, což jsou fotografie získané ze vzduchu nebo z kosmu, které byly následně upraveny tak, aby odstranily perspektivní zkreslení a výškové rozdíly, čímž vzniká mapa s konzistentní měřítkovou projekcí. 

Celkově tedy DMT hraje klíčovou roli v procesu vytváření ortofotomap tím, že poskytuje potřebné výškové informace pro korekci perspektivy a výškových odchylek, což vede k vytvoření přesných a realistických obrazů terénu.

V případě zájmu o modely terénu, či 3D mapy České republiky zjistěte více možností v sekci o mapy, nebo nás kontaktujte s určením území na kterém potřebujete model vyrobit.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz