Změny ČR v letech: historické ortofotomapy a archivní staré letecké mapy od roku 1950 do současnosti

Domů Novinky Změny ČR v letech: historické ortofotomapy a archivní staré letecké mapy od roku 1950 do současnosti

Projekt Chytremapy.cz funguje jako bezplatná veřejně dostupná prezentace chytré mapové aplikace GisOnline.cz, kterou aktivně využívají hlavně místní samosprávy. Mapová aplikace obcím a městům pomáhá například při správě majetku a jeho evidenci, identifikaci vlastnictví v katastru nemovitostí. Také umožňuje zobrazování technických map inženýrských sítí, územních plánů a různých dat ze senzorů. Obce rovněž ve svých mapách GisOnline.cz publikují srozumitelně vybraná data či záměry občanům, čí místním investorům. 

K posouzení záměru je často dobré znát historii lokality. Proto nyní uživatelé obecních i privátních projektů GisOnline.cz v kterékoliv lokalitě ČR mohou získat dodatečný přehled z 8-mi sad historických ortofotomap celé ČR. Ortofotomapy vznikly  z leteckých snímků pokrývajících území Česka v letech 2019-2021, 2016-2018, 2014-2015 a dále v letech 2010-2012, 2007-2009, 2004-2006 a 2002-2003.

Celou webovou mapovou službu provozuje společnost TopGis, s tím že data jsou umístěna v datovém centru společnosti v Brně.  Uživatelé mají stejným způsobem k dispozici i státní historickou leteckou mapu pořízenou mezi lety 1950 a 1953, tehdy ještě pomocí analogových kamer.

Ortofotomapy České republiky s nejdelší historií na jednom místě

Chytremapy.cz rozšiřují svou nabídku mapových dat. Nyní umožňuje nekomerčním uživatelům prohlížet celkem 8 sad starých ortofotomap celé České republiky. 

Mapy vznikly  z leteckých snímků pokrývajících území Česka v letech 2002-2003, 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012 a dále 2014-2015, 2016-2018, 2019-2021. Pravidelné snímkování celé ČR pokračuje, takže nyní je v produkci ortofotomapa 2022-2024.

PROHLÉDNĚTE SI ORTOFOTOMAPY ČR NA CHYTREMAPY.CZ


Při porovnávání různých historických sestav ortofotomap může uživatel webové aplikace Chytré mapy sledovat změny. Jedním překliknutím v mapě lze vidět jak se v čase proměňuje vzhled konkrétního místa, jak stát realizuje velké investiční projekty, či jak pole a zahrady nahrazuje komerční zástavba a nové objekty k bydlení. Bezplatné nahlížení do Chytrých map navíc spojuje informace s katastrem nemovitostí (RUIAN). Stačí jedno kliknutí na připojenou katastrální mapu a snadno lze identifikovat typ pozemku, majitele a přesné hranice dané parcely. Státní Registr územní identifikace, adres a nemovitostí se pravidelně aktualizuje každý den.

Prohlížení kompletních sad i historických ortofotomap ČR zdarma na webovém portálu ChytreMapy.cz je možno využívat k nekomerčním účelům. Tedy například k hledání nemovitostí fyzických osob, nebo jejich rodinných příslušníků. Nebo i pro účely nákupu či prodeje nemovitosti fyzické osoby, či obrazové historie nemovitostí v konkrétní lokalitě. Díky prohledávání celé desetileté sady české ortofotomapy TopGis i desetileté historie leteckých snímků předchozího pořizovatele jistě zažijete spoustu překvapení. 

Možná hodláte používat historické ortofotomapy ke komerční činnosti, například k mapování vývoje lokalit? Pak prosím neváhejte kontaktovat naše obchodníky, kteří vám za rozumný paušál nabídnou používání na míru připraveného mapového portálu GisOnline.cz s mapovými vrstvami dle vašeho výběru. Za pořízením ortofotomap TopGis je spousta lidské práce a investic do techniky. Na pořízení licencí historických ortofotomap také musel TopGis vynaložit nemalé úsilí i finance. Věříme, že tedy pochopíte nutnost komerční či nadměrné použití map zpoplatnit.


Ortofotomapy 2014 – 2022

Ortofotomapy z let 2014 až 2022 už jsou autorským dílem společnosti TopGis. Ta území České republiky mapuje každé léto svými letadly s registrační značkou OK-GIS a OK-TGS. Snímkování celé České republiky probíhá v posledních letech v tříletém cyklu - postupně západ, střed a východ ČR. 

Tyto ortofotomapy jsou dostupné pro klienty TopGis přes mapovou službu WMS, nebo je TopGis vyskladňuje v podobě dat. Pokud klientům stačí do mapy jen občas nahlížet, nejkomfortnější je využití ortofotomapy ČR prostřednictvím webové mapové aplikace GisOnline.cz. Nenároční uživatelé se jen podle potřeby podívají do projektu Chytré-mapy.cz, komerční uživatelé mohou za rozumnou cenu získat svůj mapový portál GisOnline.cz, ve kterém mohou procházet i data katastru či si vytvářet nad mapou poznámky a databáze. Rovněž je mají k dispozici uživatelé stovek mapových portálu obcí a měst Gisonline. 

Ortofotomapy 2002 - 2012

TopGis se podařilo v roce 2023 získat licenci k používání ortofotomap pocházejících z let 2002 až 2012. Prostřednictvím zveřejňování starších leteckých map se snaží rozšířit možnosti, které jsou k dispozici na webovém portálu Chytremapy.cz a možnosti komerčních uživatelů. Při prozkoumávání jednotlivých ortofotomap je snadno patrné, že mají různou úroveň detailu. Nejnovější záběry disponují rozlišením 12,5 centimetru na pixel. U map pocházejících z období mezi roky 2004 a 2009 je rozlišení 20 cm/pixel. Starší mapy tak ukáží menší detail a zobrazit je jde jen v horším měřítku.

Historická letecká mapa z 50. let

Již v padesátých letech 20. století hrály letecké mapy důležitou roli v mnoha aspektech vojenského, strategického a civilního plánování. V této éře byly položeny základy leteckého snímkování a vyhodnocování. Snímkování pro tyto historické ortofotomapy prováděla ještě pomocí analogových kamer Armáda ČR. Ta prováděla snímání území, při kterých získávala historické letecké snímky. Průzkum měl tehdy čistě vojenský charakter a sloužil k získání informací o terénu, lokalizaci strategických bodů a mnoha dalším vojenským účelům. Armáda využívala letecké snímky k analýze terénu a plánování operací. 

Letecké měřické snímky pak dlouhou dobu strávily v Národním archívu snímků. Až v roce 2010 je v rámci zjišťování ekologických zátěží v ČR vytáhla na světlo agentura CENIA (Česká informační agentura životního prostředí).

Historická ortofotomapa z 50. let zahrnuje archivní letecké snímky převážně z roku 1953, a z let 1952-1954. Protože letecká data nepokrývala celé území ČR, byla doplněna o snímky z let 1937-1970 a v určitých místech i z r. 1996. Ortofotomapa České republiky z historických snímků prvního plošného celostátního leteckého snímkování z 50. let vznikla v rámci projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst v roce 2010. Letecké měřické snímky poskytnuté Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem (VGHMÚř) Dobruška digitalizovala společnost GEODIS BRNO.

Éra počátku 21 století byla charakteristická začátkem široce využívaného leteckého průzkumu a mapování. Během tohoto období firmy v mnoha zemích investovaly do vývoje letecké technologie a fotogrammetrie, což umožnilo vytváření detailních leteckých map z ptačí perspektivy.

V chytrých mapách najdete historickou mapu online připojenou formou WMS služby vedené u ČÚZK. Tato jedinečná státní historická mapa se stala cenným zdrojem informací pro srovnání historického a současného stavu území. Tímto způsobem mohou uživatelé porovnávat změny v krajině, urbanizaci, vývoji infrastruktury a další aspekty v průběhu několika desetiletí. 

Historické letecké mapy z 50. let představují cenný záznam doby, který může poskytnout důležité perspektivy na proměny krajiny a území. Integrace těchto map do projektu chytré mapy  umožňuje lidem lépe porozumět historickým kontextům a změnám v průběhu času.

Mapa z 50. let protékající Vltavy hlavním městem ČR dostupná na ChytreMapy.cz

Letecké mapy Pasohlávky 1953 - 2021: Od polí k rekreačnímu ráji

Například pohled na letecké fotografie z let 1953 až 2022 v katastru Pasohlávek na Mikulovsku nám odkrývá značné proměny krajiny - v místě kde dnes stojí Aqualand Moravia. Tyto historické letecké snímky nám umožňují sledovat dynamiku vývoje tohoto místa z ptačí perspektivy. 

  • Černobílá ortofotomapa z 50. let zřetelně ukazuje menší políčka soukromých zemědělců, tehdy ještě bez Novomlýnských vodních nádrží.
  • V roce 2003 ortofotomapa Pasohlávek již u horní nádrže Nové mlýny stojí rekreační středisko a kemp. Okolní pole jsou obhospodařována ve velkém zemědělským družstvem.
  • Od roku 2009 se na leteckých snímcích začínají rýsovat základy silnice a budoucího Aqualandu. V roce 2012 je zřetelná hrubá stavba hlavní budovy, i okolní kempy se v létě více zaplňují návštěvníky. Provoz Aqualandu Moravia, tehdy nejmodernějšího zábavního centra v České republice, byl slavnostně zahájen ve středu 31. července 2013. 
  • Na leteckých snímcích mezi roky 2018 a 2021 turistický hit získává jednu třetinu nových ploch bazénů a tobogánů. Při náhledu zmenšení měřítka ortofotomapy a náhledu na širšího území je vidět, že developerská činnost v této znovuobjevené rekreační lokalitě nekončí.

Letecké snímkování a archivní ortofotomapy tak představují cenný záznam o proměnách, kterými prošla tato jihomoravská lokalita během téměř sedmi desetiletí. Podobně si můžete dnes na chytrých mapách prohlédnout naše historická data kteréhokoliv území v České republice.

Společnost TopGis nejen provozuje mapové portály, ale také se stará o získávání leteckých i mobilních dat, která jsou následně zpracována a prezentována prostřednictvím těchto portálů. S cílem udržovat tuzemské ortofotomapy aktuální, každoročně provádí snímkování třetiny území České republiky pomocí svých vlastních letadel. Takto získané letecké snímky, potažmo ortofotomapy, jsou využívány také na portálu Mapy.cz, který patří společnosti Seznam.

Pokud by vás zajímala plošná ortofotomapa ČR, nebo zhotovení detailnějších ortofotomap menších lokalit rozlišení od 2 cm/px, 5 cm/px, nebo 10 cm/px, neváhejte nás kontaktovat. Budete překvapeni jaké přesnosti a detailů lze dosáhnout leteckým snímkováním. Data máte jednou pro vždy archivována s garancí aktuálnosti ke dni jejich náletu. V propojení s dalšími daty z katastru nemovitostí, různých plošných databází, či vašich specifických dat získáte nad vašim novým projektem GisOnline.cz nové nevídané přehledy o majetku či inspirace.

MÁM ZÁJEM O ORTOFOTOMAPU ČR

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz